ΣΟΥΡΜΠΑΣΑΝ

Σούρμπασαν (Surbasan)[1], Διοίκησης Καγισμάν(Kagizman)- Υποδιοίκησης Χορασάν

Αποστάσεις : 3 χλμ ΝΔ του Σαρίκαμις, επί της σιδηροδρομικής γραμμής, 2 χλμ από το Γενίκιοϊ.

Το Σούρμπασαν κατοικήθηκε το 1878 από Έλληνες της Ρεφάγιας και της Νικόπολης. Μέχρι το 1919 οι 550 κάτοικοί του συντηρούσαν την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και διτάξιο σχολείο. Στην Ελλάδα εγκαταστάθηκαν στο Χορήγι Κιλκίς, Περιχώρα, Καλλιθέα, Ανθοχώρι, Προσωτσάνη και Προάστιο Δράμας, Αλιστράτη, Δόμηρο, Μαυροθάλασσα, Παλαιοκώμη, ΣΣ Αγγίστας και Αγία Κυριακή Σερρών κ.ά.

Σουρμπασάν[2]

ΠΙΝΑΞ ΙΙΙ των Ελληνικών οικογενειών , των εγκατασταθεισών βάσει των επισήμων στοιχείων της εποχής, εις τας διαφόρους πόλεις και χωρία του Κυβερνείου Καρς κατά τα το έτος 1878-79( Ημερολ. Κυβ. Καρς εκδ. 1902 πίναξ σελ. 1-32)

Ονομασία κατωκημένων χώρων: Σουρμπασάν

Διοίκησις: Καγισμάν

Υποδιοίκησης: Χοροσάν

Αριθμός οικογενειών: 28

Αριθμός ανδρών: 172

Αριθμός γυναικών: 152

Σύνολο : 324

Σουρπασάν[3]

Χωρίον της Επαρχίας του Σαρήκαμις, εξ ου απέχει περί τα 30 χλμ και 25 χλμ εκ Καρς. Βάσει στατιστικών στοιχείων του έτους 1907 είχε 437 κατοίκους, προελθόντας εκ Σεβαστείας. Διετήρουν εκκλησίαν (ιερεύς των ο εν Δράμα αποβιώσας, Λάζαρος Τριανταφυλλίδης) και διθέσιον δημοτικόν σχολείον.

Εκ Σουρπασάν προελθόντες και εξ αυτών καταγόμενοι είναι εγκατεστημένοι εις Δράμαν (οικογένεια του ιατρού τέως Δημάρχου Ανδρ. Νικηφορίδη), εις Περιχώρα (Κουλάκ), Καλλιθέα (Εγρί Δερέ), Προσοτσάνη (Πυρσόπολις), Προάστιον (Λαζίτσα) Δράμας (οικογένεια ιερέως Ευσταθ. Τριανταφυλλίδη και υιού του Σάββα, γεωπόνου), εις Θεσσαλονίκην (αι οικογένειαι Πολυκ. Αναστασιάδη, συνταξιούχου εκπαιδευτικού, υιός του είναι ηλεκτρονικός μηχανολόγος επιμελητής Πανεπιστημίου Ζυρίχης, Ιωσήφ Σαββίδη και Ιωάννου Νικηφορίδη, επιθεωρητών δημοτικών σχολείων, Σπυρ. Πετρίδη, εργολάβου κλπ), εις Δόμηρο (Βουλτσίστα) Σερρών, Σταθμόν Αγγίστης Σερρών, συνοικισμόν Αγίας Κυριακής Κοινότητας Αλιστράτης Σερρών, Σέρρας (αι οικογένειαι Αναστ. Νικολαΐδη, δικηγόρου τέως Νομαρχιακού Συμβούλου, και Παντελή Θεοδωρίδη, υπαλλήλου της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Νομού Σερρών, ούτινος ο πατήρ εκακοποιήθη υπό των Βουλγάρων, ο ίδιος δε διαμένων παρά τη οικογενεία του εκ μητρός θείου του αειμνήστου ιερέως Λαζάρου Τριανταφυλλίδη εις Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, ως γυμνασιόπαις, συνελήφθη το 1944 υπό των Γερμανών και εις ηλικίαν 16 ετών ωδηγήθη εις στρατόπεδον συγκεντρώσεως, σωθείς ως εκ θαύματος), εις Παλαιοκώμην (Προβίστα) Σερρών (ο διευθυντής του εξαθεσίου δημοτικού σχολείου Τσαπακίδης) και εις Πρώτην (Κιούπ-Κιοϊ) Σερρών (ο λογιστής του Συνεταιρισμού Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, όστις ως έφεδρος αξιωματικός εσημείωσεν εξαίρετον δράσιν).

Σουρμπασάν[4]

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1913 πίνακ. XV-XXXI

Αριθμός Οικογενειών: 38

Αριθμός ανδρών: 226

Αριθμός γυναικών: 211

Σύνολο : 437

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν): 550

Σούρμπασαν[5]

Κατά το ημερολόγιον του 1907: -: -

Κατά στατιστικήν Κάλφογλου Ιωάννη: Σορ πασάν: 350

Κατά την στατιστικήν του εξ Αρταχάν «Μαρκησίου» (όρα εφημ. «Κόσμος» αρ. 60):Σουρπασάν, εκ Σεβαστείας, σχολείον εκκλ. Και διδάσκαλος δια την Ρωσσικήν. κάτοικοι : 360

Σιρπασάν[6]

Πίναξ Γ’ (εμφαίνει τους πληθυσμούς , οίτινες μετά την συνθήκην Μπρεστ-Λιτόφσκ εγκατέλειψαν ολοκληρωτικά τας περιφερείας των (Καρς –Αρνταχάν) και κατέφυγον εις Ελλάδα. Ως βάσις –δια την σύνταξιν της στατιστικής- ελήφθη το «Ημερολόγιον του Καυκάσου» του έτους 1914-1915. […] Ελήφθησαν υπ’ όψιν και αι παλαιότεραι πληροφορίαι του Μαρκησίου-Φωτιάδου εκ της εφημ. «Νέος Κόσμος της Οδησσού», ως και του Ι. Κάλφογλου).

Σύνολο : 487

Σουρπασάν

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][7]

Έλληνες κάτοικοι: 360

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 1

Σουρπασάν

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4, αριθ, πρωτ. 28 [Πίνακας των ελληνικών χωριών του Κυβερνείου του Καρς που υπέστησαν καταστροφές κατά την τουρκική προέλαση στην Υπερκαυκασία (τέλη Δεκ. 1914- αρχές Ιαν. 1915][8]

Αριθμός σπιτιών: 50

Ελληνικός πληθυσμός: 360

Παρατηρήσεις: Διέσωσαν ελάχιστα.[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 413

[2] ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΝ ΚΑΡΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΥΚΑΥΚΑΣΟΥ, Χ.Ε.,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1963, σελ.40-42

[3] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 443

[4] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 286

[5] ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ, ΑΘΗΝΑ, 1908, ΣΕΛ. 113-118

[6] ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ 20(1937), ΣΕΛ. 309-310

[7] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 548

[8] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 559Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου