Έξωση (εξόντωση) Καυκάσιων από Γκοτζαμάνη και Χασάν μπέη, Δεκέμβριος 1922

ΑΠΟ ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΠΩΣ ΕΔΡΑΣΕΝ Ο κ. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΩΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» , 26/11/1930, σελ. 2

«ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 25. – Η κάθοδος του κ. Γκοτζαμάνη ως υποψηφίου δημάρχου Θεσσαλονίκης εις τας προσεχείς εκλογάς της πόλεώς σας, μας ενθυμίζει εν σημείον της δράσεώς του ως βουλευτού επί Γούναρη που εξετελίχθη εις την περιφέρειάν μας. Κατά το 1922 ο κ. Γκοτζαμάνης, βουλευτής τότε, συμμαχίσας με τον Τούρκον συνάδελφόν του Χασάν μπέην κατώρθωσε να επιτύχη την βιαίαν έξωσιν εκ του Συνοικισμού Επισκοπής διακοσίων οικογενειών Καυκασίων προσφύγων, των οποίων τας γαίας ήθελον να καταλάβουν διάφοροι Τούρκοι.

Η έξωσις των ατυχών προσφύγων εγένετο κατά μήνα Δεκέμβριον, αι δε οικογένειαί των μεταφερθείσαι εις τον σιδηροδρομικόν σταθμόν Βερτεκόπ παρέμεινον επί δίμηνον εντός των βαγονίων όπου οι περισσότεροι απέθανον εξ ασιτίας και ψύξεως.

Αυτό είναι ένα από τα έργα του περιφήμου κ. Γκοτζαμάνη ως βουλευτού προσφυγομάχου, επειδή δε τώρα ο λαός της Θεσσαλονίκης πρόκειται να κατέλθει εις τας κάλπας, εθεωρήσαμεν απαραίτητον να του ανοίξωμεν τα μάτια δια να μη κάμη καμμίαν ανεπανόρθωτον γκάφαν.

Ι. Παπαδόπουλος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου