1925 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 22 "ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ"

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΩΝ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» , 23/2/1925, σελ. 4

Εις το Β’ Γυμνάσιον παραχωρηθέν προς τούτο ήρχισε τας εργασίας του το συγκληθέν ενταύθα Σωματείον των Καυκασίων υπό την προεδρείαν του κ. Ιωαννίδου. Παρηκολούθησαν τας εργασίας του συνεδρίου περί τα 250 μέλη των διαφόρων οργανώσεων των Καυκασίων ως και οι πρόσφυγες πληρεξούσιοι κ.κ. Ανδρεάδης, Τηλικίδης,Ευθυμιάδης, Πασσαλίδης.

Η πρωϊνή συνεδρία επερατώθη την 2.30’ μ.μ. Συνεκροτήθη και Δευτέρα από της 4.30’ μέχρι της 8.30 μ.μ. Η ημερησία διάταξις περιλαμβάνει ένδεκα διάφορα θέματα.

Χθες εγένετο η λογοδοσία του Διοικ. Συμβουλίου ην επηκολούθησε συζήτησις και ανάπτυξις διαφόρων θεμάτων μεταξύ των οποίων ζητήματα Εποικισμού. Προκειμένου περί των υπηρεσιών αυτού πλείστοι όσοι επέκριναν την διαγωγήν υπαλλήλων οι οποίοι αντί ως έχουσι καθήκον να προστατεύωσι τους πρόσφυγας μετέβαλον τα γραφεία των εις κέντρα πολιτικών οργανώσεων.

Ιδιαιτέρως μεγάλη καταφορά εξεδηλώθη κατά του κ. Γκέκα του Επικισμού κιλκίς, του οποίου απε[φασίσθει] να ζητηθή η παύσις , επ’ ουδενί δε λόγω η μετάθεσις.

Αι εργασίαι του Συνεδρίου θα συνεχισθώσι σήμερον την 10ην π.μ. εις την αίθουσαν του Συλλόγου των Δημ. Φιλελευθέρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου