1926 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 31 "ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» , 27/1/1926, σελ. 3 &

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» , 28/1/1926, σελ. 2

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Συλλόγου Καυκασίων και συμφώνως προς το 6ον άρθρον του καταστατικού συγκαλείται εν Θεσσαλονίκη την 31ην Ιανουαρίου ε.έ. ημέραν Κυριακήν, ετησία Γενική Συνέλευσις των Καυκασίων Μακεδονίας Θράκης με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1) Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεσις εξελεγκτικής Επιτροπής.

2) Εποικιστικόν ζήτημα (χρέωσις και πληρωμή χρεών).

3) Αστικόν

4) Ανταλλαγής

5) Αγροτική οργάνωσις

6) Εκπαιδευτικόν

7) Διάφοροι προτάσεις

8) Συντήρησις Συλλόγου και

9) Αρχαιρεσίαι,

Εις την Συνέλευσιν καλούνται:

1)Άπαντες οι Καυκάσιοι των διαφόρων Συνοικισμών και περιφερειών του εσωτερικού δι’ αντιπροσώπων απαραιτήτως κατοίκων του συνοικισμού των.

2)Τα προσφυγικά Σωματεία των Καυκασίων δια των προεδρείων των.

3) Οι κ.κ. τέως πληρεξούσιοι Καυκασίων και ο αποχωρήσας του Διοικητικού Συμβουλίου τέως σύμβουλος κ. Στ. Γεωργιάδης.

Θεσσαλονίκη τη 22α Ιανουαρίου 1926

(Εκ του Γραφείου του Κεντρ. Συλλόγου Καυκασίων)

ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ

Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» , 1/2//1926, σελ. 1

Την 2αν μ.μ. της χθες εν τη αιθούση των Μοναστηριωτών συνήλθον οι αντιπρόσωποι των Καυκασίων κατόπιν προσκλήσεως του ενταύθα Κεντρικού Συλλόγου Καυκασίων. Οι συνελθόντες αντιπρόσωποι είναι οι κάτωθι:

Αλεξ. Ιωαννίδης Ματσικόβου,

Γ. Ιωαννίδης, Γ. Χρυσόπουλος Αρσακλή,

Π. Μαντρατζής Ολυμπιάδος,

Π. Καριπίδης Αικατερίνης,

Σ. Γεωργιάδης του φοιτητικού Συλλόγου Καυκασίων Αθηνών,

Α. Αναστασιάδης, Γ. Σπυράντης Βερροίας,

Π. Ορφανίδης πατρών,

Δ. Ορφανίδης Στ. Στυλιανίδης Αβροσιχίνης,

Δ. Ορφανίδης Β, Αντωνιάδης [Γιγούς],

Χ. Παυλίδης Κιουρκιούτ,

Ευστ. Τριανταφυλλίδης Ν. Ελευθεροχωρίου,

Χ. Κωνσταντινίδης Μπουγαριόβου,

Α. Αγγελίδης Παμπροσφ. Ενώσεως Καλαμαριάς,

Ν. Αλεξανδρής Σαρή Γκιόλ,

Ε. Ιωαννίδης Γενή-κιοϊ,

Κ. Αναστασιάδης Δ.Αμιρίδης Αρμουτλή,

Χ. Κουγιουμτζίδης Αθ. Αθανασιάδης Πετρόβου,

Ιωάννης Κοσκινάς Φλωρίνης,

Κωνσταντίνος Λαμπριανίδης [Δ]ουζουντσή,

Χ. Βασιλειάδης Φλωρίνης,

Ι. Μουρατίδης, Ελ. Γιολογούζης, Στυλ. Τσαχιρίδης, Θ. Γεωργίου, Γ. Δημητρίου, Στ, Ακριτίδης, Χ. Λαζαρίδης, Καρλικόβης

Ελ. Ταμουρίδης, Ι. Χαλίδης, Π. Παπαστρατιάδης, Γρ. Ενωτίδης, Ι. Παυλίδης, Χ.Ξενιτίδης, Θ. Αμοιρίδης, […]Χαραλαμπίδης, Ν. Αυγητίδης, Κ. Πετρίδης, Σπ. Νικολαΐδης, Αθ. Γυμνόπουλος, Λ. Κατηγορίδης, Κ. Κιουτεξίδης,Κ. Γαβριηλίδης,Ι. Σαχινίδης, Ι. Γιουλαμίδης, Κ. Μουρατίδης, Β. Αβραμίδης Νεολ. Καυκασίων Καλαμαριάς,

Ν. Κωτονίδης, Κ. Αϊδινίδης, Βλ. Παναγιωτίδης, Δ. Καλαϊτσίδης, Ν. Τσαφαρίδης, Σ. Ναβρατίδης, Θ. Σαραφίδης, Β. παυλίδης, Σ. Σωτηριάδης, Β. Βασιλειάδης, Β. Αβρααμίδης, Σπ. Χριστοφορίδης, Ν. Γεωργιάδης.

Την 2.30’ μ.μ. κηρύσσεται η έναρξις των εργασιών του Συνεδρίου.

Δι’ ανατάσεως των χειρών γίνεται η εκλογή Προεδρείου, και εκλέγονται κατά πλειοψηφίαν ο κ. Γ. Ιωαννίδης πρόεδρος, αντιπρόεδρος ο κ. Στ. Στυλιανίδης και γραμματεύς ο κ. Ελ. Ταμουρίδης.

Ο πρόεδρος του Κεντρ. Συλλόγου Καυκασίων κ. Π. Μαντρατζής αναγιγνώσκει την λογοδοσίαν των πεπραγμένων λέγων εν συντόμω τα εξής.

Το Δ. Συμβούλιον μετά την εκλογήν του έχον υπ’ όψιν του την σοβαρήν εργασίαν την οποίαν επρόκειτονα διεξαγάγη αφού αναμέτρησε τας δυνάμεις του εξηκολούθησεν την γραμμήν την οποίαν εχάραξε. Η γραμμή την οποίαν εχάραξεν ήτο ειλικρινής και απήτει παντού και πάντοτε το δίκαιον, εκαυτηρίαζε δε το άδικον. Συνεπικούρους εις το έργον μας είχομεν και τους Καυκασίους πληρεξουσίους. Δια να εξυπηρετήσωμεν δε τα προσφυγικά συμφέροντα, ηθελήσαμε να δημιουργήσωμεν ένα γερό ρεύμα και ούτω με άλλους παράγοντες εκάμαμεν εκτελεστικήν επιτροπήν κατά το 3ον Παμπροσφυγικόν Συνέδριον.

Δυστυχώς όμως εις τούτο εισεχώρησεν και η Συνομοσπονδία η οποία εξυπηρέτει ατομικούς και συμφεροντολογικούς σκοπούς, και απεσχίσθημεν απ’ αυτής και εκαλέσαμεν το έκτακτον Παμπροσφυγικόν Συνέδριον και το οποίον απαρτίζετο από Ποντίους και Καυκασίους και εκ του οποίου εξελέγη η Ανωτάτη Επιτροπή των Προσφύγων. Εις αυτήν αντιπροσωπευόμεθα και ημείς δια του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέος.

Εξακολουθών ο κ. Μανταρτζής αναφέρει τα της διαφωνίας του με την Ανωτάτην Επιτροπήν από την οποίαν και απεχώρησε παραμένει δε εις αυτήν ο κ. Γεωργιάδης όστις και παρητήθη από την γραμματείαν του Συλλόγου καυκασίων.

Αναφέρει κατόπιν την δράσιν του Δ. Συμβουλίου εις τα εποικιστικά, την ιδιωτικήν ζωήν των Καυκασίων, επιτυχόν την μετακίνησιν των Καυκασίων εκ της Δυτ. Θράκης εις την Μακεδονίαν. Καταφέρεται κατόπιν κατά του Εποικισμού λέγων ότι έγιναν εις αυτό καταχρήσεις αφάνταστοι.

Η ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Εις το ζήτημα του οικοπέδου Καλαμαριάς αν και ενεργήσαμεν δεόντως το ζήτημα τούτο εξακολουθεί να μένη εκκρεμές, διότι αντιδρούν μεγάλοι κεφαλαιοκράται.

Δια την απαλλοτρίωσιν των τσιφλικιών ενεργούντες δραστηρίως επετύχομεν την απαλλοτρίωσιν αρκετών εξ αυτών. Εν τέλει λέγει ότι το Δ. Συμβούλιον ησχολήθη και με το ζήτημα της υπαγωγής εις την ανταλλαγήν, των Καυκασίων Καρς και Αρταχάν. Αλλά και το ζήτημα τούτο δεν ελύθη εισέτι.

Αυτά εν ολίγοις είχομεν να εκθέσωμεν είπεν ενώπιόν σας και επαφιέμεθα εις την κρίσιν σας».

Ο κ. ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ συγχαίρει το Διοικητικόν Συμβούλιον δια την δράσιν του.

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ. Ερωτά ποία ήσαν τα αίτια της διαφωνίας του Συλλόγου μετά της ανωτάτης επιτροπής, ως και δια την παραίτησιν του Γεν. Γραμματέως κ. Γεωργιάδου και παρακαλεί όπως κληθή ο κ. Γεωργιάδης και εκθέση την αιτίαν.

ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΣΤΕΦ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ. Τα αίτια της ρήξεως της Ανωτάτης Επιτροπής τα γνωρίζετε. Η ρήξις επήλθεν επειδή ο Σύλλογος Καυκασίων έλεγεν, ότι η Ανωτάτη Επιτροπή δεν έπρεπε να αναμιχθή εις τας Δημοτικάς εκλογάς, ενώ εγώ έλεγον, ότι η Ανωτάτη Επιτροπή έπρεπε να αναμιχθή, διότι 130 χιλιάδες πρόσφυγες κατοικούν εις την Θεσσαλονίκην. Οι λόγοι, τους οποίους επεκαλούντο οι αντιπρόσωποι του Συλλόγου Καυκασίων είναι, ότι εις τας εκλογάς η Ανωτάτη Επιτροπή θα συνεργάζετο με το Εργατικόν Κέντρον οπότε κατά την αντίληψίν των οι πρόσφυγες θα εκομμουνιστοποιούντο. Ημείς ελέγομεν , ότι θα συνεργαζόμεθα όχι με το Κομμουνιστικόν Κόμμα, αλλά με το Εργατικόν Κέντρον ως επαγγελματικόν. Εις το Εργατικόν Κέντρον και σοσιαλισταί υπάρχουν και κομμουνισταί και βενιζελικοί και αντιβενιζελικοί.

Κατόπιν της διαφωνίας ταύτης συνεσκέφθημεν εις τον Σύλλογον των Καυκασίων οπότε εγώ έχων την αντίληψιν, ότι εξελέγην υπό του συνόλου των προσφύγων εις το έκτακτον Παμπροσφυγικόν Συνέδριον, προτίμησα, ίνα μη θυσιάσω το γενικώτερον συμφέρον κατά τας ημέρας εκείνας, να θυσιάσω το μερικώτερον.

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ. Λέγει, ότι εις την Εκτελεστικήν Επιτροπήν τον κ. Γεωργιάδην εξέλεξεν ο Σύλλογος Καυκασίων και έπρεπε να αποχωρήση της Επιτροπής.

ΤΖΑΤΖΑΣ. Λέγει, ότι ημείς δεν μπορούσαμεν να συνεργασθούμεν με το Εργατικόν Κέντρον διότι θα μας εθεώρουν ως κομμουνιστάς.

ΠΑΥΛΙΔΗΣ. Ευχαριστεί τους ρήτορας δια την διασάφησιν της διαφωνίας του ζητήματος, αλλά λέγει, ότι τούτο ημάς τους αγρότας δεν μας ενδιαφέρει και ζητεί όπως παύση η συζήτησις αυτή.

Ο πρόεδρος του Συνεδρίου προτείνει εις τους συνέδρους όπως εκφράσουν τας γνώμας των γραπτώς επί της δράσεως του Δ. Συμβουλίου.

Επί της προτάσεως αυτής γίνεται διαλογική συζήτησις και δημιουργείται θόρυβος.. Επειδή δε μερικά μέλη του τέως Δ. Συμβουλίου ζητούν την γνώμην των συνέδρων, ο αντιπρόσωπος του Συνοικισμού Καράϊσιν κ. Ιακωβίδης λαβών τον λόγον λέγει, ότι κατόπιν της εξαντλήσεως όλων των ζητημάτων δυνάμεθα να εκφέρωμεν την γνώμην μας επί των πεπραγμένων.

Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ. Ερωτά διατί το Δ. Συμβούλιον κατόπιν της διαφωνίας του με την Ανωτάτην Επιτροπήν δεν συνεκάλεσε έκτακτον Συνέδριον των Καυκασίων.

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ.(Δ. Σύμβουλος) Δεν είχομεν καιρόν.

ΜΑΝΤΡΑΤΖΗΣ. (Πρόεδρος Συλλόγου) Ερωτήσαμεν τας οργανώσεις της πόλεως.

Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ. Ουδεμίαν οργάνωσιν ερωτήσατε.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ. Ερωτά τα αίτια της διαφωνίας μετά της Συνομοσπονδίας.

Και επί του ζητήματος τούτου γίνεται διαλογική συζήτησις και δημιουργείται θόρυβος.

Κατόπιν αναγιγνώσκονται διάφοροι προτάσεις. Εις μιαν των προτάσεων, το Δ. Συμβούλιον είναι άξιον συγχαρητηρίων δια την θυσίαν των ατομικών συμφερόντων των μελών του εις το γενικόν. Ο κ. Σ. Γεωργιάδης λέγει, ότι τουλάχιστον αυτός ποτέ δεν εθυσίασε τα γενικά συμφέροντα απέναντι του ατομικού. Κατέχω λέγει μιαν οπωσδήποτε ικανοποιητικήν θέσιν εν τη κοινωνία και ποτέ δεν έγινα υπότροφος Σωματείων.

Επακολουθεί θόρυβος και ο πρόεδρος θέτει πρότασιν όπως παύση η συζήτησις επί του ζητήματος αυτού.

Η πρότασις γίνεται δεκτή και το συνέδριον εισέρχεται εις το δεύτερον θέμα της Ημερησίας διατάξεως.

Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

ΜΑΝΤΡΑΤΖΗΣ . Λαβών τον λόγον λέγει ότι εκάμαμεν τας καταλλήλους ενεργείας δια το ζήτημα της υπαγωγής των Καυκασίων εις την ανταλλαγήν, εις το υπουργείον της Γεωργίας το οποίον μας απήντησεν ότι διέταξε το γραφείον Ανταλλαγής του οποίου ο διευθυντής Μητρομελέτης μας διαβεβαίωσε ότι υπαγόμεθα εις την ανταλλαγήν. Αργώτερον όμως ο υπουργός των εξωτερικών μας ανεκοίνωσεν ότι νομικώς συμφώνως με την συνθήκην του Βερολίνου δεν υπαγόμεθα διότι θεωρούμεθα Ρώσσοι υπήκοοι[1].

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ.(τέως πληρεξους.) Ομιλεί επί του ζητήματος και των ενεργειών αυτού λεπτομερώς και αναφέρει τας συνομιλίας τας οποίας έσχε με τους διαφόρους υπουργούς των εξωτερικών και του πρεσβευτού της Ρωσσίας καθώς και τελευταίως με τον κ. Ρέντη όστις τον υπεσχέθη ότι θα λύση το ζήτημα τούτο. Αλλά και αυτός μόνον υποσχέσεις έδωκε.

Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, (Βερροίας) Λέγει ότι εις το ζήτημα της ανταλλαγής ο Σύλλογος δεν ενήργησεν δεόντως. Περιωρίσθη δε μόνον εις την αλληλοηγραφίαν του με τους διαφόρους τμηματάρχας των υπουργείων και πέραν τούτου ουδέν έπραξε.

Συνεχίζεται η συζήτησις επί του ζητήματος της Ανταλλαγής και ομιλούν διαδοχικώς οι κ.κ. Κοσκορδάς, Γεωργιάδης, Ευθυμιάδης, Παυλίδης, Λαμπριανίδης και Μαντρατζής.

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Τίθεται εις ψηφοφορίαν πρότασις του κ. Τομαρίδου δι ης εκφράζεται η εμπιστισύνη του Συνεδρίου προς το Δ. Συμβούλιον ήτις γίνεται δεκτή δια ψήφων τεσσαράκοντα(40).

Το αποτέλεσμα γίνεται δεκτόν δια θορύβου και αντεγκλήσεων.

Εν τέλει εκλέγεται τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή εκ των κ.κ. Νικολαϊδου, Σαχινίδου και Πετρίδου και διακόπτεται η Συνεδρίασις δια την 8 ½ π.μ. της σήμερον.

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ

ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» , 2/2//1926, σελ. 1

Κατά την χθεσινήν συνεδρίασιν συνεζητήθη το εποικιστικόν ζήτημα και το συναφές προς αυτό της αποπληρωμής των προσφυγικών χρεών προς την Επιτροπήν Αποκαταστάσεως.

Επ’ αυτού ωμίλησεν ο κ. Τσάτσας όστις ετόνισεν ότι οι πρόσφυγες προ της πλήρους εγκαταστάσεώς των και άνευ ελέγχου προς εξακρίβωσιν των πραγματικών χρεών δεν είνε εις θέσιν να καταβάλλουν τα χρέη των.

Επί του ιδίου θέματος ωμίλησαν και οι κ.κ. Βοσιστάς, Ευθυμιάδης, Κοσμίδης, Παυλίδης και Ιακωβίδης, όστις κατήγγειλε διαφόρους καταχρήσεις διαπραχθείσας υπό των επιστατών του Εποικισμού εις βάρος των προσφύγων . Επίσης οι κ.κ. Γεωβργιάδης, Ιασωνίδης, Ταμπουρίδης εκ μέρους των Καυκασίων φοιτητών, τονίσας ότι η αιτία της οικονομικής υποδουλώσεως των προσφύγων έγκειται εις το ανοργάνωτον αυτών.

Υπεβλήθησαν κατόπιν διάφοροι προτάσεις, δια των οποίων τονίζεται η ανάγκη της εξασκήσεως ελέγχου δια την εξακρίβωσιν των χρεών και την πληρωμήν αυτών μετά την συμπλήρωσιν της προσφυγικής εγκαταστάσεως.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Συνέδριοπν συζητήσαν και εξαντλήσαν το ζήτημα της αποκαταστάσεως των προσφύγων (χρεώσεως) και πληρωμής αποφασίζει:

1) Όπως το Δ. Συμβούλιον ενεργήση την τελείαν αποκατάστασιν γενικώς όλων των προσφύγων. Ν’ απαιτήση την απαλλοτρίωσιν όλων των τσιφλικιών και να επισπευσθή η καταμέτρησις των γαιών και η εκ ίσου διανομή εις τους γεωργούς ως και παραχώρησις εις αυτούς προσωρινών τίτλων.

2) Να επιδιώξη δια παντός μέσου όπως κατόπιν επισταμένου ελέγχου εξακριβωθή το πραγματικόν χρέος ενός εκάστου πρόσφυγος να του δοθή πιστοποιητικόν χρεώσεως ίνα δυνηθή εγκαίρως να υποβάλη τας τυχόν ενστάσεις.

3) Να επιδιωχθή η άμεσος εκδίκασις των υποβληθεισών δηλώσεων εγκαταλειφθείσης περιουσίας.

4) Να ζητηθή όπως τα ενοικιαζόμενα υπό του Γραφείου Ανταλλαγής γεωργικά κτήματα ως λειβάδια, δάση, γαίαι κ.λ.π. περιέλθουν εις την κυριότητα των αγροτών προσφύγων το εισόδημα του οποίου να κατατεθή εις ιδιαίτερον ταμείον δια την εξόφλησιν του Γεωργικού χρέους.

Την 3 μ.μ. επαναλαμβάνεται η συνεδρίασις. Προ της ενάρξεως αναγιγνώσκεται τηλεγράφημα του εκ. Φλωρίνης ιατρού κ. Αναστασιάδου. Άρχεται η συζήτησις.

ΜΑΝΤΡΑΤΖΗΣ. Συνιστά την αποστολήν διμελούς επιτροπής εις Αθήνας προς αποτελεσματικήν λύσιν του ζητήματος Ανταλλαγής.

Ομιλούν επ’ αυτού οι κ.κ. Παυλίδης, Τσάτσας, Ιωαννίδης, Αβράμης και Ιακωβίδης όστις λέγει να ανατεθή η διαχείρισις του ζητήματος εις το Προεδρείον του Συλλόγου.

Εν τέλει συμφωνούν όλοι εις την εκλογήν διμελούς επιτροπής εκ του Διοικητικού Συμβουλίου κατά πρότασιν του Προέδρου.

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ. Ομιλεί δια μακρών τονίζων ότι πλείστοι αστοί έχουν εγκατασταθή ως γεωργοί και τούτο διότι αι αρχαί δεν ελάμβανον υπ’ όψιν των τους αστούς δια να τους βοηθήσουν.

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ. Εξιστορεί την ελεεινότητα του Συνοικισμού καλαμαριάς. Επήγαμεν λέγει εις τας Αρχάς αλλά του κάκου. Μας στερούν και αυτής της γης. Τονίζει ότι πλείστοι υπάλληλοι κάμουν εξαιρέσεις. Πρέπει να ληφθούν μέτρα κατ’ αυτών.

Εν τω μεταξύ οι γεωργοί αντιπρόσωποι δυσφορούντες δια τας συζητήσεις ζητούν να απέλθουν τη επεμβάσει όμως του προέδρου επανέρχονται.

Εν τέλει ψηφίζεται πρότασις του κ. Ευθυμιάδου έχουσα ως εξής:

« Ανατίθεται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον του Συλλόγου όπως φροντίση και επιτύχη δια τους αστούς πρόσφυγας Καυκασίους τα αυτά δικαιώματα άτινα έχουν και μοι άλλοι πρόσφυγες άλλων προελεύσεων».

Όσον αφορά το ζήτημα Καλαμαριάς να καταρτισθή επιτροπή εκ του Συνεδρίου ίνα παρουσιασθή εις τον κ. Γεν. Διοικητήν και παρακαλέση την επίσπευσιν παραχωρήσεως του γηπέδου δια τον Συνοικισμόν καλαμαριάς.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ

ΤΣΑΤΣΑΣ. Τονίζει την ανάγκην της οργανώσεως όλων των Καυκασίων αγροτών προσφύγων εις Αγροτικάς Ενώσεις. Αναγιγνώσκει καταστατικόν Αγροτικής Ενώσεως.

Συζητείται ακολούθως κατ’ άρθρον το υποβληθέν καταστατικόν της Αγροτικής Οργανώσεως.

ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ. (αντιπρόσωπος γηγενών αγροτών). Χαιρετίζει το συνέδριον και συνιστά οργάνωσιν γενικήν των αγροτών δια να μη γίνεται εκμετάλλευσις διαφόρων.

Ομικούν οι κ.κ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ και ΠΑΥΛΙΔΗΣ.

ΤΟΜΑΡΙΔΗΣ. Συνιστά της εις τα σχολεία εισαγωγήν Γεωργικής διδασκαλίας και ζητεί ίδρυσιν πρακτικών Γεωργικών σχολών και αυξηθή ο αριθμός των μέσων Γεωργικών σχολών.

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ. Καταφέρεται κατά του καταστατικού το οποίον υπέβαλεν ο σύλλογος των Καυκασίων και το οποίον περιέχει την επαγγελματικήν οργάνωσιν, συνιστά δε την ίδρυσιν αγροτικού πολιτικού κόμματος εις το οποίον δεν θα είναι μέλη μόνον οι Καυκάσιοι αλλά και οι εντόπιοι και οι λοιποί πρόσφυγες.

ΚΟΣΜΙΔΗΣ. (τέως πληρεξούσιος) ομιλεί επί της αγροτικής οργανώσεως. Αναγιγνώσκει κατόπιν απόσπασμα Ρωσσικού έργου εξ ου καταδεικνύει ότι ο γεωργός πρέπει να ελευθερωθή όχι μόνο από τον κεφαλαιοκράτην αλλά και από εκείνον όστις θέλη να καθήση μετά την πτώσιν του κεφαλαιοκράτου εις την ράχιν του.

Εξακολουθών λέγει ότι εις την επαγγελματικήν οργάνωσιν πρέπει να αναμιχθή και η πολιτική τοιαύτη, ίνα φρουρήση τα δίκαια των αγροτών.

ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ.(τέως πληρεξούσιος) Εις τας αγροτικάς τάξεις όπως και εις τας άλλας υπάρχουν εκμεταλλευταί και εκμεταλλευόμενοι. Ημείς πρέπει να οργανώσωμεν τας τάξεις εκείνας τας οποίας εκμεταλλεύονται οι εκμεταλλευταί.

Οι εργάται του κάμπου και οι εργάται των πόλεων εν και το αυτό συμφέρον έχουν. Τους εκμεταλλεύονται σήμερον αι αστικαί τάξεις αι οποίαι λέγει κρατούν τους αγρότας χωριστά από τους εργάτας.

Οι αγρόται και οι εργάται πρέπει να έχουν κοινόν κόμμα και από κοινού να διεξαγάγουν τον αγώνα κατά της κεφαλαιοκρατίας. Οι σοσιαλισταί εις αυτό αποβλέπομεν. Τα προσφυγικά σωματεία εχρεωκόπησαν λέγει και πρέπει ν’ απαλλαγώμεν και από τους πρόσφυγας εκμεταλλευτάς.

ΤΟΜΑΡΙΔΗΣ. Τονίζει ότι μόνον δια της Κοινοβουλευτικής οδού οφείλομεν να επιδιώξομεν ό,τι επιζητούμεν και όχι δια των αγώνων εις τους δρόμους.

Γίνεται δεκτή η κάτωθι πρότασις:

« Το συνέδριον συζητήσαν επί του αγροτικού ζητήματος αποφασίζει όπως ανατεθή εις το νέον Διοικητικόν Συμβούλιον των Καυκασίων να προβή εις την σύγκλησιν εντός βραχυτάτου χρονικού διαστήματος Παναγροτικού Συνεδρίου Μακεδονίας-Θράκης προς αγροτικήν πολιτικήν οργάνωσιν».

Επακολουθεί ψηφοφορία προς εκλογή νέου Διοικ. Συμβουλίου.

Επί 70 ψηφοφορησάντων εξελέγησαν οι κάτωθι:

Μανταρτζής δια ψήφων 68, Χ. Ιωαννίδης 53, Τσατσάς 51, Γ. Ιωαννίδης 40, Παπαουνάς 34, Κοσκοβής 34, Κοσμίδης 31, γαβριηλίδης 29, Σ. Παυλίδης 28.

Λύεται η συνεδρίασης δια να συνεχισθή σήμερον.

ΕΛΗΞΕ ΧΘΕΣ

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ

ΤΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΨΗΦΙΣΜΑ

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» , 3/2//1926, σελ. 1

Χθες έληξαν αι εργασίαι του Συνεδρίου Καυκασίων. Η πρωϊνή συνεδρίασις ήτις έγινε εις την αίθουσαν του Συλλόγου των Καυκασίων κατηναλώθη εις την συζήτησιν του εκπαιδευτικού ζητήματος και διαφόρων άλλων ζητημάτων εγένετο δε δεκτόν ψήφισμα δι’ ου ζητείται:

1) Να ιδρυθούν εκπαιδευτήρια εις τους συνοικισμούς.

2) Να χορηγηθούν υλικά στεγάσεως εις εκπαιδευτήρια, να επιδιορθωθούν τα παλαιά, οι αντιπρόσωποι των συνοικισμών να παρακληθούν να συνεισφέρουν χρηματικόν ποσόν προς ενίσχυσιν του εκπαιδευτικού ταμείου του Συλλόγου.

3) Οι αγρόται οι εγκατεστημένοι εις τας κωμοπόλεις κατόπιν απειλής εξώσεως υπό της Εθνικής τραπέζης ζητούν όπως τους παραχωρηθούν οικόπεδα, υλικά και δάνεια στεγάσεως και να μη γίνη η έξωσις πριν η ανεγερθούν οι οικίσκοι.

4) Να χορηγηθούν εις τους πρόσφυγας τους αφιχθέντας προ του 1923 υλικά στεγάσεως εις εκείνους οίτινες έχουν στήσει ή η τους σκελετούς των οικίσκων και

5) Το παγκαυκασιακόν συνέδριον απευθύνει αδελφικόν χαιρετισμόν εις άπαντα τον αγροτικόν κόσμον Μακεδονίας και Θράκης γηγενή και προσφυγικόν και καλεί αυτόν όπως σύσσωμος ενωθή και οργανωθή ίνα ούτως αποτελεσματικώτερον εξυπηρετηθώσι τα αργοτικά συμφέροντα.

Το ανωτέρω ψήφισμα θα αποσταλή εις την Κυβέρνησιν, θα επιδοθή δε και εις τον κ. Γεν. Διοικητήν. Μετά την έγκρισίν του το συνέδριον εκήρυξε την λύσιν των εργασιών του.[1] Τελικά οι Καυκάσιοι εξομοιώθηκαν προς τους ανταλλαξίμους στις 18/6/1926.

Στην εφ. «ΕΜΠΡΟΣ»,19/6/1926, σελ. 2 διαβάζουμε:

«Χθες υπεγράφει υπό του κ. Προέδρου της Δημοκρατίας Συντακτική απόφασις, δι ης οι εκ Καυκάσου ελθόντες εις την Ελλάδα πρόσφυγες εξομοιούνται προς τους ανταλλαξίμους, θα δοθεί δε και εις αυτούς το ποσοστόν , το οποίον ωρίσθη και δια τους λοιπούς ανταλλαξίμους».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου