1927 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 6 "ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ"

Συνέλευσις Καυκασίων

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» , 2/2/1927, σελ. 3

Την προσεχήν Κυριακήν 6ην Φεβρουαρίου ε.έ. το Διοικητικόν Συμβούλιον του Κεντρικού Συλλόγου Καυκασίων καλεί Γεν. Συνέλευσιν των απανταχού της Ελλάδος ευρισκομένων Καυκασίων, με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως:

1)Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεσις Εξελεγκτικλής Επιτροπής

2) Εποικιστικόν ζήτημα (χρέωσις και πληρωμή χρεών)

3)Ανταλλαγή (αποζημίωσις αστών και αγροτών)

4) Διάφοροι προτάσεις

5)Συντήρησις Συλλόγου

6)Αρχαιρεσίαι

(Εκ του Γραφείου)

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΟΚΑΥΚΑΣΙΩΝ

Η ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ-ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΠΑΡΕΥΘΕΝΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» , 7/2/1927, σελ. 3

Εις την αίθουσαν του Πανεργατικού κέντρου συνήλθε χθες την 11 π.μ. το έβδομον Πανκαυκασιακόν Συνέδριον όπερ ησχολήθη με διάφορα ζητήματα αφορώντα την αποκατάστασιν των Καυκασίων, το Εποικιστικόν, τα χρέη, τας αποζημιώσεις και την εκλογήν νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Συλλόγου Καυκασίων. Εις το συνέδριον παρεκάθησαν και οι Καυκάσιοι Βουλευταί Ευθυμιάδης Θεσσαλονίκης, Λαζαρίδης Σερρών και Τηλικίδης Εδέσσης, Αντιπρόσωποι εκ των επαρχιών παρέστησαν οι εξής :

Οι παρευρεθέντες[1]

Της επαρχίας Χερσόβου ο κ. Β. Βασιλειάδης,

της Τσιγουνίτσης ο κ. Κ. Μιχαηλίδης,

του Ποταρού ο κ. Ι. Πολυχρπνιάδης,

της Κάτω Κλεστίνης Φλωρίνης ο κ. Ι. Χαλίδης,

του Γενή Μαχαλέ ο κ. Ι. Γαβαράς, του Αρμουστή οι κ. Μ. Αναστασιάδης και Κ. Αναστασιάδης,

Βεύης Φλωρίνης οκ. Γ. Σιδηρόπουλος,

Χατζή Γιουνούς ο κ. Σ. Αγτσίδης, Χ. Βασιλειάδης και Ζ. Σιδηρόπουλος,

Αλονιών οι κ. Δ. Ξανθόπουλος και Ελ. Κονατίδης,

Ρούτσικ ο κ Ζουρνατούδης,

Μαχαλά ο κ. Σ. Χαρταντίδης,

Καραγάτς Κοζάνης ο κ. Κ. Φαχαντίδης,

Ζέλοβα (Κιλκίς) ο κ. Φ. Κεσίδης,

Γιάννες (Κιλκίς) ο κ. Σ. Λαπουρίδης,

Αατλή Κιλκίς ο κ. Σ. Ακουστίδης, Σ

ούρποβον ο κ. Γιακουσίδης, Γιαννιτσά ο κ. Ι. Ξενικτίδης,

Κάτω Λοζίτσα ο κ. Γ. Καρολίδης,

Τσιουμ τελεκτση Κιουρκιού ο κ. Ν. Τσαπαλίδης,

Καρασουλίου ο κ. Σ. Χρηστίδης,

Ερδομούς (Καϊλαρίων) ο κ. Π. Παυλίδης,

Αβράχ-Χισάρ οι κ. Στ. Στυλιανίδης και Δ. Ορφανίδης,

Βερλατζή οι κ. Γ. Μιχαηλίδης και Βλ. Αβραμίδης,

Α’ Καράκοβας Αρσακλή οι κ. Γρ. Χρυσόπουλος και Γ. Ιωαννίδης,

Ισβόρου(Βρεμίτσης) ο κ. Γ. Κουταλίδης,

Δ[…] ο κ. Α. Νικηφορίδης,

Ανζίτσης ο κ. Γ. Καρολίδης,

Ράχοβας ο κ. Γ. Χονδρομάτης,

Σαρή Γκιόλ ο κ. Ν. Αλεξανδρίδης,

Απος[.]ολάρ ο κ. Ι. Παυλίδης,

Φλωρίνης ο κ. Ευθ. Αλεξιάδης,

Τόπλιανης ο κ. Γ. Αδαμίδης,

Μεσοκάμπου ο κ. Π. Μαυρόπουλος,

Καϊλαρίων ο κ. Λ. Τριανταφυλλίδης,

Γενή Τσιφλίκ Δράμας ,

Κοζλούκιοϊ, Νταούτ Μπαλή ο κ. Ν. Τσιφαρίδης, Καρατσάλ ο κ. Γ. Παρασκευάς, Κιουρκούτ οι κ. Π. Κασκαρίδης και Χ. Παυλίδης,

Μου[..]ζήρ Μαχαλά ο κ. Στ. Σαββίδης,

Σερρών ο κ. Ευστ. Γεωργιάδης,

Νέ[…]σης ο κ. Αλ. Μαρενίδης,

Νεοκαζ[.] ο κ. Γ. Γεωργιάδης,

Ολυμπιάδος (Ελασσώνος) ο κ. Χρ. Ταμουρίδης,

Χατζίπης Ελασσώνας ο κ. Β. Γραμματικόπουλος,

Μπάρ[…]ς Κούτλες ο κ. Χ. Λαζαρίδης,

Δρακίτσης ο κ. Σ. Χαραλαμπίδης,

Θεσσαλονίκης ο κ. Μ. Αναστασιάδης,

Φερρών Θράκης ο κ. Χρ. Κοϊμτσίδης ,

Καραϊσίν οι κ. Γ. Παναγιώτου και Γ. Γιαννουλίδου,

Κεσόβου ο κ. Κ. Γαβριηλίδης,

Καλαμαριάς οι κ. Κ. Γιαννουλίδης, Ν. Θεοδοσιάδης, Ι. Κογιουμτζίδης και Α. Αγγελίδης

και εκπαιδευτικού Συλλόγου Καλαμαριάς οι κ. Ελ. Καλερίδης και Θ. Παπαμιχαήλ.

Η Ημερησία διάταξις

Μετά τον έλεγχον των πληρεξουσίων των διαφόρων αντιπροσώπων εκλέγεται πρόεδρος ο κ. Αβρ. Αναστασιάδης και γραμματεύς ο κ. Ι. Πατσίδης φοιτητής. Είτα αρχίζει την λογοδοσίαν περί της δράσεως του Κεντρικού Συμβουλίου καυκασίων ο κ. Μαντρατζής όστις ψέγει τους πρόσφυγας πληρεξουσίους οίτινες εις ουδέν προέβησαν μέτρον δια την διοργάνωσιν των προσφύγων. Μετά την λογοδοσίαν του κ. Προέδρου αναγιγνώσκεται παρά του κ. Α. Αγγελίδου το πόρισμα της Εξελεγκτικής Επιτροπής το οποίον υποβάλλεται υπό την έγκρισην του Συνεδρίου. Ο κ. Κασκαρίδης επιτίθεται κατά του Διοικητικού Συμβουλίου ως αναμιγνυομένου εις τα πολιτικά. Πολλοί αντιπρόσωποι αντικρούουν τον ρήτορα. Ο κ. Σιδηρόπουλος λέγει ότι αυτοί επέβαλον εις τον Πρόεδρον να πολιτευθή.

Ο κ. Αναστασιάδης επικρίνει το Συμβούλιον ως αδρανήσαν εις το ζήτημα των γηπέδων Καλαμαριάς, εις την αγροτικήν πολιτικήν οργάνωσιν και εις το ζήτημα της ανταλλαγής των Καυκασίων.

Μετά μεσημβρίαν

Μετά μεσημβρίαν ομιλούν επί του Εποικιστικού ζητήματος οι κ. Χαλίδης, Παντελίδης και Τριανταφυλλίδης. Ο κ. Βαφειάδης ομιλεί δια το ζήτημα των γαιών ως και ο κ. Α. Αγγελίδης. Είτα επί του αυτού ζητήματος ομιλεί ο κ. Τριανταφυλλίδης όστις λέγει ότι δεν πρέπει να επαναπαύονται εις τας υποσχέσεις αλλά να οργανωθούν.

Ο βουλευτής κ. Ευθυμιάδης δίδει εξηγήσεις επί του ζητήματος τούτου. Ο κ. Γεωργιάδης τονίζει το ανοργάνωτον του γεωργικού κόσμου. Είτα ομιλούν σχετικώς οι κ. Λιτεβίδης και Παπαπαναγιώτου δημοδιδάσκαλος. Ο κ. Ιακωβίδης επιτίθεται κατά του Εποικισμού. Ο βουλευτής κ. Τηλικίδης ομιλεί περί της διανομής των γαιών και περί του ζητήματος των αποζημιώσεων ζητεί δε όπως αι γαίαι χορηγηθούν εις τους πρόσφυγας συμψηφισθώσι δε τα χρέη τούτων έναντι των αποζημιώσεων. Είτα λαμβάνει τον λόγον ο κ. Τσάτσας όστις αναπτύσσει το ιστορικόν του Συλλόγου και τι έπραξαν αι διάφοροι Κυβερνήσεις αφ ης ήλθον οι πρόσφυγες Καυκάσιοι μέχρι σήμερον. Ο κ. Ευθυμιάδης ανήκων εις την Δημοκρ. Ένωσιν θίγεται και ζητεί τον λόγον.

Επακολουθεί μικρόν επεισόδιον όπερ λύεται κατόπιν των δοθεισών εξηγήσεων εκ μέρους του κ. Στυλιανίδου. Είτα αναγιγνώσκεται έγγραφον του Πανεργατικού Κέντρου, όπερ χαιρετίζον το Συνέδριον των Καυκασίων δηλοί ότι τάσσεται παρά το πλευρόν του. Μεθ’ ο εκλέγεται επιτροπή προς σύνταξιν των διαφόρων προτάσεων εκ των κ. Αδαμίδου, Χονδροματίδου, Τσάτσα, Κανκαρίδου και Ευθυμιάδου,

Ομιλούν έπειτα δια τα χρέη οι κ. Λαζαρίδης βουλευτής όστις επαινεί την δράσιν του Υπουργού Γεωργίας και τονίζει ότι θα δοθεί αποζημίωσις εις τους πρόσφυγας. Ο κ. Ιωαννίδης ζητεί την κατοχύρωσιν της προσφυγικής περιουσίας. Είτα ομιλούν επί του ζητήματος των αποζημιώσεων οι κ. Γαβριηλίδης και Τσάτσας και λύεται η συνεδρίασις δια να συνεχισθή αύριον την εννάτην προ μεσημβρίας.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ

Η ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» , 8/2/1927, σελ. 2

Και χθες συνεχίσθη το συνέδριον των Καυκασίων εις την αίθουσαν του Πανεργατικού Κέντρου. Εν πρώτοις η επί τούτω επιτροπή προβαίνει εις τον έλεγχον των πιστοποιητικών νέων αντιπροσώπων. Οι νεοαφιχθέντες αντιπρόσωποι είνε οι

κ. Π. Μαυρόπουλος και Πελατίδης Ν. Καυκάσου,

οι κ. Αθ. Παπαχαραλάμους Βλέσνας Βερροίας,

ο κ. Θ. Σιδηρόπουλος Κάτω Νεβόλιανης Φλωρίνης,

ο κ. Αρ. Παυλίδης και Αλ. Σιδηρόπουλος Κιλκίς,

οι κ. Γιαταγκτζίδης και Μ. Βαφειάδης Νότιας Εδέσσης,

ο κ. Θ. Κωνσταντινίδης Χ’Μπαϊρακλή, και

ο κ. Α. Αθανασιάδης Παταράκου Φλωρίνης.

Πρώτος λαμβάνει τον λόγον ο κ. Χατζηεπίδης όστις εκφράζει παράπονα κατά του Εποικισμού και ζητεί την αφομοίωσιν των ενταύθα καλλήγων μετά των προσφύγων. Ο κ. Χαλλίδης υποβάλλει πρότασιν περί βελτιώσεως του Συνοικισμού Κάτω Κλεστίμας Φλώρίνης.

Ο κ. Ιωαννίδης αντιπρόσωπος Αρσακλή αναλύων την γενικήν κατάστασιν των αγροτών προσφύγων τονίζει ότι η οικτρά αυτών κατάστασις οφείλεται εις τη μη ύπαρξιν γεωργικής πολιτικής εκ μέρους του Κράτους. Προτείνει δε την διανομήν των γαιών όλων των προσφύγων , την δασμολογικήν προστασίαν των γεωργικών προϊόντων, την ίδρυσην Γεωργικών Επιμελητηρίων και την ενίσχυσιν της αγροτικής Εκπαιδεύσεως.

Το ψήφισμα

Είτα ο Βουλευτής κ. Τηλικίδης αναγιγνώσκει το κάτωθι ψήφισμα όπερ μετά συζήτησιν κατ’ άρθρον γίνεται παραδεκτό παρά της γενικής Συνελεύσεως.

Ψήφισμα

«Η Γενική Συνέλευσις των Καυκασίων ακούσασα τας καταγγελίας και τα παράπονα των αγροτών αντιπροσώπων και συζητήσασα επί της οικτράς καταστάσεως των αγροτών προσφύγων θεωρεί ότι η κυριωτέρα αιτία της καταστάσεως ταύτης είνε η μη εφαρμογή εκ μέρους του Κράτους πραγματικής αγροτικής πολιτικής και ο μη διακανονισμός των σχέσεων μεταξύ Κράτους και Ε.Α.Π. Σύμφωνα δε με τας εκτυπωθείσας γενικάς αρχάς των συμφερόντων των αγροτών προσφύγων αποφασίζει όπως ζητήση

1) Την εφαρμογήν πραγματικής αγροτικής πολιτικής, ήτις δέον ν’ αποβλέπη εις την απαλλοτρίωσιν όλων των τσιφλικίων ιδιωτικών και Μοναστηριακών άνευ αποζημιώσεως και παραχώρησιν των γαιών τούτων εις τους καλλιεργητάς.

2) Τον διακανονισμόν του ζητήματος των γαιών των παραχωρηθεισών εις την Ε.Α.Π. αίτινες πρέπει οριστικώς να μεταβιβάσσουν εις την κυριότητα των κατόχων αυτών αγροτών διανεμόμεναι εξ ίσου μεταξύ προσφύγων και ακτημόνων εντοπίων.

3) Την παράδοσιν των βοσκών και την αποκλειστικήν κυριότητα τούτων εις τας Κοινότητας και τους Συνοικισμούς.

4) Δασμολογικήν προστασίαν των γεωργικών προϊόντων.

5) Ίδρυσιν γεωργικών Επιμελητηρίων και ενίσχυσιν της αγροτικής Εκπαιδεύσεως.

6) Η αποζημίωσις των αγροτών προσφύγων να είναι ταυτόχρονος με την των αστών δια συμψηφισμού των Χρεών προς τε την ΕΑΠ και προς το Δημόσιον. Ο τρόπος καθορισμού της αποζημιώσεως να ορισθή εν Συνεδρίω των δικαιούχων αγροτών , μέχρι της οριστικής λύσεως του ζητήματος να παύση πάσα δίωξις των προσφύγων.

7) Να απαγορευθή η παραχώρησις εις ιδιώτας και κεφαλαιούχους δι οιονδήποτε σκοπόν άνευ συγκαταθέσεων των οικείων Κοινοτήτων Συνοικισμών.

8) Όπως η διαχείρισις του τυχόν συναφθησομένου δανείου διαχειρισθή παρά της Κρατικής υπηρεσιας.

9) Να παύση η επί τη βάσει δικαστικών αποφάσεων αφαίρεσις γαιών θεωρηθεισών αρχικώς ανταλλαξίμων και παραχωρηθεισών εις τους πρόσφυγας μέχρις οριστικής λύσεως του ζητήματος δια του Νόμου.»

Μία πρότασις

Μεθ’ ο ο κ. Τριανταφυλλίδης ζητεί τον έλεγχον της ΕΑΠ και την ανάληψιν της διαχειρίσεως παρά του Κράτους.

Ο βουλευτής κ. Ευθυμιάδης λέγει ότι ουχί ορθώς ανεγράφη εις τα «Μακεδονικά Νέα» ότι επετέθη κατά του Εποικισμού, ενώ αυτός εκάκισε τους πρόσφυγας του Κιλκίς.

Ο κ. Παναγιώτου επιτίθεται στον κ. Τριανταφυλλίδη. Ο κ. Γαβριηλίδης υπεραμύνεται της προτάσεως του κ. Τριανταφυλλίδου. Ο κ. Τσάτσας προτείνει τον καθ[.]ρισμόν των χρεών και την επιβολήν του Κρατικού ελέγχου. Ψηφίζεται όμως η πρότασις του κ. Τριανταφυλλίδου. Συζητείται είτα το Εκπαιδευτικόν και υποβάλλονται παράποντα δια την οικτράν κατάστασιν των Σχολείων. Καταγγέλουν τον Επιθεωρητήν Φλωρίνης ως μη προσλαβάνοντα Καυκασίους Δισασκάλους, ενώ υπάρχουν κεναί θέσεις. Είτα συζητείται το ζήτημα συντηρήσεως του Συλλόγου.

Ο κ. Τηλικίδης υποβάλλει την εξής πρότασιν γενομένην αποδεκτήν παρά της Συνελεύσεως , όπως εξαετής εκπαίδευσις θεωρήται υποχρεωτική, όπως ανεγερθούν Σχολεία και όπως έκαστος Δημοδισάσκαλος μη αναλαμβάνη την διδασκαλίαν περισσότερον των 40 μαθητών.

Αρχαιρεσίαι

Είτα δια μυστικής ψηφοφορίας γίνονται αρχαιρεσίαι του Κεντρικού Συλλόγου Καυκασίων και γενομένης διαλογής επιτυγχάνουν οι κ. Ι. Μανδρατζής δια ψήφων 65, Π. Τσάτσας 40, Α. Βαφειάδης 39, Γ. Ιωαννίδης 38, Π. Κασκαρίδης 38, Γ. Χρυσόπουλος 35, Κ. Γαβριηλίδης 34 και Δ. Τριανταφυλλίδης 32. Επιλαχόντες δε έρχονται οι κ. Βασιλειάδης, Γεωργιάδης, Αγγελίδης, Σιδηρόπουλος και Ορφανίδης. Μεθ’ ο ο Πρόεδρος ευχαριστεί τους συνέδρους και τον τύπο της Θεσσαλονίκης και λύεται η συνεδρίασις υπό τα χειροκροτήματα των παραστάντων.

Οι Καυκάσιοι

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» , 8/2/1927, σελ. 3

Σήμερον συνέρχεται το νεοεκλεγέν Διοικητικόν Συμβούλιον του Κεντρικού Συλλόγου Καυκασίων αποτελούμενου εκ των κ.κ. Π. Μανδρατζή, Α. Αναστασιάδου, Π. Τσάτσα, Α. Βαφειάδου, Γ. Ιωαννίδου, Π. Κασκαρίδου, Γ. Χρυσοπούλου, Κ. Γαβριηλίδη και Λ. Τριανταφυλλίδου, όπως προβή εις την εκλογήν του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέως.

Οι Καυκάσιοι

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» , 9/2/1927, σελ. 3

Το νεοεκλεγέν Διοικητικόν Συμβούλιον του Κεντρικού Συλλόγου Καυκασίων, συνελθόν χθες, εξέλεξε

Πρόεδρον αυτού τον κ. Π. Μανδρατζήν,

Γενικόν Γραμματέα τον κ. Π. Τσάτσα,

Αντιπρόεδρον τον κ. Γ. Ιωαννίδην,

Ταμίαν τον κ. Αβρ. Βαφειάδην και Συμβούλους τους κ.κ. Λ. Τριανταφυλλίδην, Κ. Γαβριηλίδην, Π. Κασκαρίδην, Γρ. Χρυσόπουλον και Αβρ. Αναστασιάδην.[1] Πάρα πολλά δυσδιάκριτα ονόματα χωριών
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου