"ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ" 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1928

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΖΗΤΕΑ ΕΝ ΑΥΤΗ ΘΕΜΑΤΑ

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» , 19/1/1928, σελ. 3

Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Κεντρικού Συλλόγου Καυκασίων συγκαλεί την 2αν Φεβρουαρίου ε.έ. ετησίαν γενικήν συνέλευσιν Καυκασίων με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεσις εξελεγκτικής επιτροπής. Εποικιστικόν ζήτημα (χρέωσις και πληρωμή χρεών), Αστικόν, αποζημιώσεις αστών και αγροτών, διάφοροι προτάσεις, συντήτησις Συλλόγων και Αρχαιρεσίαι.

Ο αποσταλείς ως αντιπρόσωπος δια την γενικήν συνέλευσιν δέον απαραιτήτως να είναι κάτοικος του συνοικισμού εφοδιασμένος δι’ ειδικού πληρεξουσίου δεόντως υπογεγραμμένου.

Οι αντιπρόσωποι δέον, όπως παρουσιασθούν εις το Συνέδριον με γραπτάς τας ανάγκας των συνοικισμών των και με ωρισμένας αποφάσεις των συνελεύσεών των επί των ενδιαφερόντων τους πρόσφυγας ζητημάτων.

Η αναλογία δια την εκλογήν και αποστολήν αντιπροσώπων ωρίσθη ως εξής:

Συνοικισμοί αριθμούντες κατοίκους μέχρις 100 οικογενειών εις αντιπρόσωπος, άνω των 100 οικογενειών και μέχρι 200 δύο αντιπρόσωποι, άνω των 200 τρεις αντιπρόσωποι και ούτω καθ’ εξής.

Οι αντιπρόσωποι δέον προ της ενάρξεως των εργασιών της Συνελεύσεως, όπως κανονίσουν τας υποχρεώσεις του Συνοικισμού των μετά του Ταμείου, εν σχέσει με την καταβολήν των καθυστερουμένων συνδρομών , καθ’ όσον εν εναντία περιπτώσει θ’ αποκλεισθούν του δικαιώματος της συμμετοχής εις την Συνέλευσιν.

Πρόσκλησις

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» , 27/1/1928, σελ. 5

Μη γενομένης απαρτίας του Συλλόγου Νεολαίας Καυκασίων Καλαμαριάς προσκαλούνται και αύ[.]ς τα μέλη του εν λόγω Συλλόγου την ερχομένην Κυριακήν 29ην τρέχοντος και ώραν , 4ην μ.μ. εν τη αιθούση της Δημοτικής Σχολής Καλαμαριάς προς εκλογήν δια την 2αν Φεβρουαρίου ε.έ. συγκληθησόμενον συνέδριον Καυκασίων.

ΗΡΧΙΣΕ ΧΘΕΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ

ΜΕ ΠΟΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΗΣΧΟΛΗΘΗ

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» , 3/2/1928, σελ. 5

Χθες εις την αίθουσαν του Πανεργατικού Κέντρου ήρξαντο αι εργασίαι του Συνεδρίου των Καυκασίων, εις το οποίον παρέστησαν οι κάτωθι αντιπρόσωποι Συνοικισμών και Συλλόγων Καυκασίων Μακεδονίας Θράκης:

Πόλεως Θεσσαλονίκης, Μ. Αναστασιάδης

Συνοικισμού Μελάφτσης Κιλκίς, Γ. Σαββίδης και Γ. Σεϊτανίδης

Κιορκιούτ, Π. Κασκαρίδης

Τσιμπλεκτσή, Χ. Παυλίδης

Ράχοβας Βερροίας, Γ. Χονδροματίδης

Διρικού, Δ. Κυριακίδης

Βέβης Φλωρίνης, Σπ. Γεωργιάδης

Κιλκίς, Οδ. Λαζαρίδης και Αλ. Λαζαρίδης

Κιλκίς, Οδ. Λαζαρίδης , Κ. Λαβασίδης κ. Τρ. Φωτιάδης

Καλλαμαριάς, Ιερ. Ιωαννίδης

Κοκκινιά Κιλκίς, Κ. Γαβριηλίδης

Αναγεννήσεως Σερρών, Εισιδ. Γεωργιάδης

Λαχανά Λαγκαδά, Λ. Θεοδουλίδης

Τζουμά Κοζάνης, Μ. Σουμελίδης

Ποντοκώμη Κοζάνης, Ι. Σαμαράς, Β. Μιχαηλίδης, Ι. Πατσίδης

Καρά Ιοσίν, Λ. Ατματζίδης, Γ. Γιαμουλίδης και Θ. Τσαουλίδης

Πατρίδος Βερροίας, Γ. Ιωαννίδης

Τόπλιανης Βερροίας, Γ. Αδαμίδης

Σερβίων Κοζάνης, Ι. Αθανασιάδης και Λ. Παλληκαρίδης

Δογάντζης Θεσσαλονίκης, Ι. Παπαδόπουλος και Π. Ανδρεανίδης

Πέρδικας Καϊλαρίων, Φ. Φωτιάδης

Συλλόγου Καυκασίων Δράμας, Γρ. Θεοδωρίδης και Ανδρ. Καλτσίδης

Μαυροδένδρου Κιλκίς, Δ. Σαχηνίδης και Ν. Γραμματικόγλους

Ξυλοκάστρου, Κ. Κωνσταντινίδης

Νουσβετλή Δράμας, Κ. Ευθυμιάδης

Χατζηγιαννούς Κιλκίς, Θ. Αλεξανδρίδης

Πικρολίμνης Κιλκίς, Δ. Μιχαηλίδης

Μεγάλης Βρύσης Κιλκίς, Κ. Αναστασιάδης

Άνω Κοπανού Βερροίας, Σ. Κωτσελίδης

Ανηφοριάς Κιλκίς, Γ. Αμανατίδης

Αλεξίων Κιλκίς, Ν. Κωνσταντινίδης

Μαυρολύκου Δράμας, Σ. Χαρπατσίδης

Τσιγουνίτσης Κιλκίς, Κ. Μιχαηλίδης και Κ. Σιδηρόπουλος

Χέρσων Κιλκίς, Θ. Σαραφείδης και Ι. Λαμπριανίδης

Ελευθεροχωρίου Κατερίνης, Θ. Παπαδόπουλος

Ανωγωνίας, Θ. Οικονομίδης

Προφήτου Ηλιού Εδέσσης, Ν. Συμεωνίδης

Καβαλλάρ Κιλκίς, Θ. Παρασκευόπουλος και Σ. Ακουσίδης

Μικροκώμης, Θ. Παπαξενίδης

Ν. Καυκάσου Φλωρίνης, Γ. Πολατίδης

Μεταλλικού Κιλκίς, Σ. Λακουρίδης και Κ. Σαμουηλίδης

Ελευθεροχωρίου Κιλκίς, Ελ. Ιωαννίδης

Νότιας Εδέσσης, Ε. Ιωαννίδης και Χ. Ιωαννίδης

Συλλόγου Καυκασίων Κατερίνης, Π. Καρεπίδης

Ενώσεως Καυκασίων φοιτητών, Μ. Παπαδόπουλος

Δαούτ-Μπαλή Θεσσαλονίκης, Ν. Σαφαρίδης

Βερλάτζης Θεσσαλονίκης, Βλ. Αβραμίδης και Β. Δεμουρτσίδης

Παμπροσφυγικής Ενώσεως Καλαμαριάς, Κ. Γιαννουλίδης, Π. Χριστοδουλίδης, Θ. Παρασκευόπουλος, Ν. Θεοδωρίδης και Ν. Θεοδοσιάδης

Συλλόγου Καυκασίων Φλωρίνης, Γ. Σιδηρόπουλος

Προσφυγικού Συνοικισμού Φλωρίνης, Ζ. Σιδηρόπουλος

Καλλιθέας Θεσσαλονίκης, Λ. Θεοδωρίδης

Μαχαλά Φλωρίνης, Π. Μανδρατζής

Φανού Φλωρίνης, Γ. Σιδηρόπουλος

Παρέστησαν επίσης οι βουλευταί Ευθυμιάδης Θεσσαλονίκης και Βοδενών Τηλικίδης.

Πρώτον έργον του Συνεδρίου ήτο η εκλογή του Προεδρείου, το οποίον θα διευθύνη τας εργασίας του Συνεδρίου. Ως Πρόεδρον το Συνέδριον εξέλεξε τον κ. Αβραάμ Αναστασιάδην, Αντιπρόεδρον τον κ. Ευστ. Γεωργιάδην και Γραμματείς τους κ.κ. χαρ. Ξεκυκίδην και Ι. Πατσούραν. Δια τον έλεγχον των πληρεξουσίων των αντιπροσώπων εξελέγησαν οι κ.κ. Ι. Παπαδόπουλος, Ι. Σαμαράς και Αβρ. Βαφειάδης.

Προ της ενάρξεως της συζητήσεως των εν ημερησία διατάξει θεμάτων, ο αντιπρόσωπος Σερρών κ. Ευστ. Γεωργιάδης εξέφρασε τας ευχαριστίας των Καυκασίων προς τον τύπον της Θεσσαλονίκης και ειδικώς προς την «Μακεδονίαν» δια τον υπέρ των δικαίων των Καυκασίων αγώνα της. Επίσης ο βουλευτής κ. Ευθυμιάδης εκφράζει την ευγνωμοσύνην των Καυκασίων προς τον τύπον Θεσσαλονίκης. Ο κ. Λιάπης ευχαριστεί τους κ. Γεωργιάδην και Ευθυμιάδην δια τους καλούς υπέρ του τύπου της Θεσσαλονίκης λόγους και τονίζει, ότι θα εξακολουθήση ούτος τον ευγενή του υπέρ των προσφύγων αγώνα, μέχρις οριστικής τούτων εγκαταστάσεως.

Μετά ταύτα, ο Πρόεδρος του ενταύθα Κεντρικού Συλλόγου Καυκασίων κ. Μανδρατζής λογοδοτεί επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, μεθ’ ο αναγιγνώσκεται η έκθεσις της Εξελεγ. Επιτροπής ήτις και εγκρίνεται παρά του Συνεδρίου.

Είτα άρχεται η συζήτησις επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ήτοι επί του Εποικιστικού ζητήματος. Τον λόγον λαμβάνουσι πολλοί των συνέδρων αναπτύσσοντες τας επί τούτου απόψεις των και λύεται η συνεδρίασις δια να συνεχισθή μετά μεσημβρίαν.

ΜΕΤΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ

Την 3 ½ μ.μ. επαναλαμβάνεται η συνεδρίασις. Συνεχίζεται η συζήτησις επί του Εποικιστικού ζητήματος, μετά την εξάντλησιν του οποίου ορίζεται εξαμελής επιτροπή προς σύνταξιν του σχετικού ζητήματος και υποβολήν τούτου προς έγκρισιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

Είτα εγένετο συζήτησις επί του θέματος της αστικής εγκαταστάσεως, καθ’ ην πολλοί έλαβον τον λόγον. Το Συνέδριον ώρισε τετραμελή επιτροπήν προς σύνταξιν του σχετικού ψηφίσματος, όπερ θα υποβληθή προς έγκρισιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

Κατόπιν τούτου άρχεται η συζήτησις περί της αστικής και αγροτικής αποζημιώσεως κατά την οποίαν λαμβάνουσι τον λόγον οι Βουλευταί κ. Ευθυμιάδης και Τηλικίδης, οίτινες και αναπτύσσουν την θέσιν εις ην ευρίσκεται σήμερον το ζήτημα. Μεθ’ ο περί την 7 μμ λύεται η συνεδρίασις δια να συνεχισθή σήμερον.

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ

ΑΙ ΛΗΦΘΕΙΣΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» , 4/2/1928, σελ. 3

Χθες, δευτέραν ημέραν του Συνεδρίου επαναλαμβανομένης της συνεδριάσεως λαμβάνει τον λόγον ο Πληρεξούσιος Θεσσαλονίκης Ευθυμιάδης, όστις ομιλεί περί της αποζημιώσεως των αγροτών προσφύγων και περί του συμψηφισμού των χρεών τν. Επίσης σχετικώς με το ζήτημα των εκπροθέσμων δηλώσεων, τονίζει ότι δύνανται και σήμερον, να υποβάλωσι τοιαύτας δηλώσεις.

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου κ. Αναστασιάδης, λέγει ότι δια τους Καυκασίους δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν ισχύουν αι προθεσμίαι αι ισχύουσαι δια τους λοιπούς ανταλλαξίμους Πρόσφυγας.

Κατόπιν τούτου ο Συνέδριον απεδέχθη πρότασιν περί ενεργείας, δια την εκδίκασιν των εκπροθέσμων δηλώσεων εκείνων επ’ ονόματι των οποίων ουδέν έχει επιδικασθή.

Ο κ. Γαβριηλίδης παραπονείται δια τας γενομένας περικοπάς κατά των περιουσιών των αγροτών προσφύγων.

Ο κ. Ευθυμιάδης, λέγει, ότι ουδέν δύναται να γίνη, πλην των εφέσεων, καθ’ όσον τα εφετεία έχουσι το δικαίωμα της άρσεως των περικοπών, εάν ήθελον πεισθή ότι πρόκειται περί αδικίας.

Είτα προτείνεται, όπως αι διάφοραοι αποφάσεις αποκρυσταλλωθούν εις συμπεράσματα.

Ο κ. Λαμπρινίδης παραπονείται δια την εκπαίδευσιν των καυκασίων.

Ο κ. Γεωργιάδης ζητεί, όπως μετατραπούν τα κλασικά Γυμνάσια εις πρακτικά τοιαύτα και όπως καθιερωθή η Δημοτική γλώσσα.

Ο αντιπρόσωπος των φοιτητών κ. Παπαδόπουλος ζητεί την ενίσχυσιν των Καυκασίων φοιτητών.

Είτα υποβάλλονται παρά των επί τούτω Επιτροπών το ψήφισμα περί του Εποικιστικού ζητήματος και το περί της αποζημιώσεως των Καυκασίων Προσφύγων.

Μετά τούτο λύεται η συνεδρίασις δια να συνεχισθή μετά μεσημβρίαν, οπότε και θα υποβληθούν υπό την έγκρισιν του Συνεδρίου τα υποβληθέντα ψηφίσματα.

ΜΕΤΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ

Την 4ην μ.μ. επαναλαμβάνεται η συνεδρίασις και άρχεται η συζήτησις περί οικονομικής ενισχύσεως του Συλλόγου. Αποφασίζεται, όπως οι αντιπρόσωποι των διαφόρων Συνοικισμών και Συλλόγων ενεργήσωσι δια την είσπραξιν των διαφόρων συνδρομών.

Μετά ταύτα υποβάλλονται διάφοροι προτάσεις και άρχεται η συζήτησις επί των υποβληθέντων ψηφισμάτων.

Το συνέδριον ψηφίζει , όπως ζητηθή

1) Η άμεσος ανέγερσις του Συνοικισμού Καλαμαριάς δια την στέγασιν των Ποντιοκαυκασίων

2) Ο προ του συμψηφισμού των χρεών των αγροτών προσφύγων λεπτομερής έλεγχος τούτων

3) Η ταχεία διανομή των γαιών

4) Όπως πρακτικοποιηθή η εκπαίδευσις, ιδρυομένων Γεωργικών Σχολών εις τας διαφόρους γεωργικάς περιφερείας και οικοτροφείων δια τους από απόρους

5) Να συστηθούν παντού φυτώρια και Πειραματικοί αγροί.

Μετά τούτο υποβάλλονται διάφοροι προτάσεις και άρχεται η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Συλλόγου Καυκασίων εν μέσω αρκετού θορύβου.

Εν τω μεταξύ ο κ. Ευστ. Γεωργιάδης ζητεί την ενίσχυσιν των παρευρεθέντων υπέρ των καυκασίων φοιτητών.

Εψήφισαν το όλον ενενήκοντα. Γενομένης δε διαλογής επέτυχον οι κ. Μανδρατζής, Αβραάμ Αναστασιάδης, Στ. Γεωργιάδης, Μιλτ. Αναστασιάδης, Αβραάμ Βαφειάδης, Κ. Γαβριηλίδης, Ευστ. Γεωργιάδης, Θ. Παπαμιχαήλ και Κ. Λαβασάς, οίτινες και απετέλεσαν το νέον Διοικητικόν Συμβούλιον του Κεντρικού Συλλόγου Καυκασίων.

Η εξελεγκτική επιτροπή απετελέσθη από τους κ. Δαμιανόν Ορφανίδην, Β. Χαρατζίδην και Κ. Αναστασιάδην.

Επέλαχον οι κ Γρ. Χρυσόπουλος, Ι. Καλτσίδης, Αλ. Αγγελίδης, Δ. Μαρνασίδης και Γ. Πολλατίδης.

Καταρτισμός Προεδρείου Κ. Συλλόγου Καυκασίων.

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» , 7/2/1928, σελ. 3

Το Προεδρείον του Κεντρικού Συλλόγου καυκασίων καταρτίσθη ως εξής, κ. Μανδρατζής Πρόεδρος,

Παπαμιχαήλ Αντιπρόεδρος,

Μιλ. Αναστασιάδης Γεν. Γραμματέας,

Αβρ. Βαφειάδης Ταμίας και

σύμβουλοι οι κ. Στ. Γεωργιάδης, Κ. Γαβριηλίδης, Ε. Γεωργιάδης, Αβρ. Αναστασιάδης και Κ. Λαβασάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου