ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1923

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΩΝ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΙ ΛΗΦΘΕΙΣΑΙ ΚΑΤ’ ΑΥΤΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» , 29/9/1923, σελ. 1

Την 23ην Σεπτεμβρίου κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Καυκασίων συνήλθον εν τη Λέσχη των Φιλελευθέρων της Θεσσαλονίκης οι επί τούτω εκλεγέντες Αντιπρόσωποι απάντων των Συνοικισμών των Καυκασίων προσφύγων Μακεδονίας και Θράκης εις γενικήν συνέλευσιν, αφορώσαν την πολιτικήν κατεύθυνσιν αυτών εις το ζήτημα των επικειμένων εκλογών της Εθνοσυνελεύσεως.

Την 10ην π.μ. ώραν οπότε συνεκεντρώθησαν εις την εν λόγω Λέσχην άπαντες οι Αντιπρόσωποι ο Πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου κ. Δ. Ευθυμιάδης κηρρύτων την έναρξιν των εργασιών του Συνεδρίου χαιρετίζει εξ ονόματος του Συμβουλίου τους προσελθόντας αντιπροσώπους και εκφράζει την άμετρον χαράν του δια την ην έδειξαν ήδη, μεγάλην προθυμίαν οι ως άνω Συνοικισμοί, όπερ αποδεικνύει ότι κατενόησαν το σοβαρόν του ζητήματος.

Εδήλωσε δε ότι εις την σχετικήν εισήγησιν θα προβή ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου κ. Ι. Πασαλίδης. Ενστάσεως δε γενομένης υπό του αντιπροσώπου της περιφερείας Δράμας κ. Χαρατσίδου δια το Προεδρείον της Συνελεύσεως, ότι τούτο δέον να εκλεγή παρά τας διαμαρτυρίας όλων σχεδόν των επίλοιπων αντιπροσώπων ότι τούτο καλώς έχει, διότι δεν πρόκειται περί λογοδοσίας του Συμβουλίου, εν τοσούτω το Συμβούλιον δέχεται την ένστασιν του κ. Χαρατσίδου και προτείνει εις τη Συνέλευσιν να προβή εις την εκλογήν Προεδρείου. Η πρότασις γίνεται δεκτή και αναδεικνύονται δια καταπληκτικωτάτης πλειοψηφίας οι ίδιοι. Μόνον ο Γραμματέας κ. Στ. Γεωργιάδης καίτοι επιμόνως παρακληθής υπό της Συνελεύσεως και ούτος, ηρνήθη να δεχθή και ούτω το Συνέδριον εξέλεξεν ως τοιούτους τους κκ Α. Κασσάνη, Πρόεδρον του Συλλόγου Σερρών και Β. Γραμματικόπουλον αντιπρόσωπον του Συνδέσμου των Φοιτητών.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΙΣ

Μετά ταύτα ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος ευχαριστεί το Συνέδριον δια την τοιαύτη νομήν και ακολούθως άρχεται η συνεδρία. Εκλέγεται κατά πρώτον τριμελής Επιτροπή εκ των κκ Γρ. Πελεκίδου, Κ. Γαβριηλίδου και Β. Παπαμιχαηλίδου. Δια την εξέλιξιν των Πληρεξουσίων των Αντιπροσώπων ά[…]α και ευρίσκει εν τάξει. Παρουσιάσθησαν το όλον αντιπρόσωποι 63 εκ των συνδυασμών των Περιφερειών Θεσσαλονίκης , Λαγκαδά, Κιλκίς, Εδέσσης, Σερρών, Δράμας, Κοζάνης, Φλωρίνης και Θράκης.

Είτα δίδεται ο λόγος εις τον ειρημένον Αντιπρόεδρον κ. Ι. Πασαλίδην όστις και δια μακρών κάμνει την κάτωθι εισήγησιν εις γλώσσαν καταληπτήν εις όλους. «Δια να καθορίσωμεν, είπεν την πολιτικήν μας κατεύθυνσιν είνε ανάγκη να γνωρίζομεν την σημερινήν πολιτικήν κατάστασιν του τόπου μας, τα διάφορα δηλονά [..] πολιτικά κόμματα αυτού και αναλόγως το Συνέδριον θα προβή εις τας αποφάσεις του. […]αρχίζει ο ρήτωρ από τα διάφορα πολιτικά κόμματα εν Ευρώπη, διότι λέγει, οι κοινωνικοί Νόμοι είναι παντού οι ίδιοι, αιώνιοι και αναλλοίωτοι, αδιάφορον αν η εποχή αλλάζει που και που, τούτο προέρχεται από λόγους γεωγραφικούς και ιστορικούς.

Αι κοινωνίαι όλων των Εθνών αντιγράφουν αλλήλους».

Την προσοχήν του Συνεδρίου εστίασε εις το 1909 όπερ συγκρίνει με το 1789 της Γαλλικής Επαναστάσεως». Το 1909, είπεν, αποτελεί σταθμόν εις την νέαν ιστορίαν μας. Από τότε αρχίζει ο συνειδητός αγών κατά των Τζακιών. Και είνε μεν η αλήθεια ότι τα κόμματα αυτά εδώ δεν ηδυνήθησαν ακόμα να διαμορφωθούν και να κατασταλάξουν εις κόμματα Αρχών και φέρουν χαρακτήρα προσωπικόν , εν τούτοις αν κανείς εμβαθύνη εις το ζήτημα θα ίδη ότι ταύτα […] εν λανθασμένη καταστάσει αρχάς και ιδέας και ότι μοιραίως αργά ή γρήγωρα κατά τους αιωνίους και αναλλοιώτους ιστορικούς νόμους της Κοινωνικής εξελίξεως εκεί θα καταλήξουν. «Και έκαμε μίαν παρουσίασιν με τον αφρόν του κύμματος της θαλάσσης ου[…]τος η αιτία κρύπτεται βαθειά».

«Εδώ εις την Ελλάδα, είπεν, έχομεν δύο μόνον κόμματα, το κόμμα των Τζακιών Τσιφληκούχων και το κόμμα το αστικόν. Η πάλη των δύο αυτών κομμάτων εδημιούργησε και τα άλλα κόμματα το εργατικόν, το δημοκρατικόν, το αγροτικόν κλπ Πάσα δε πράξις [….] ιστορικόν της ρόλον δημιουργεί [………………] και ιστορικήν».

Η ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ

«Και επειδή λοιπόν εδώ όλα σχεδόν τα κόμματα τα πολιτικά, είπεν, ως διέλαθον και προηγουμένως, δεν έχουν διαμορφωθή εισέτι εις κόμματα αρχών, αλλά φέρουν χαρακτήρα προσωπικόν, μας είνε πολύ δύσκολον να εκλέξωμεν οριστικώς ένα με το οποίον να συνεργασθώμεν. Τα σημερινά προσωρινά συμφέροντά μας ως προσφύγων έρχονται αντιμέτωπα με τα συμφέροντα των πλείστων. Επομένως οφείλομεν μετά συνέσεως να εξετάσωμεν το ζήτημα δια να έχωμεν το μεγαλύτερον συμφέρον. Και η στιγμή είναι κρίσιμος. Η ψήφος του λαού είναι μαχαίρι δίκοπο. Απαιτείται λοιπόν μεγάλη σωφροσύνη και ψυχραιμία εις την χρήσιν της. Αλλ’ επειδή και ημείς μόνοι μας δεν είμεθα εις θέσιν να επιτύχωμεν εκείνο που θέλομεν κατ’ ανάγκην θα ζητήσωμεν την υποστήριξιν και άλλων, εκ των οποίων πρώτοι είνε οι λοιποί ομοιοπαθείς αδελφοί μας, Πόντιοι, Θράκες και Μικρασιάται, τα συμφέροντα των οποίων ταυτίζονται με τα δικά μας. Εις αυτούς λοιπόν πρώτον θα απλώσωμεν-χωρίς συμπράξεως και ύστερα εις τους λοιπούς, εκ των οποίων μερικοί βεβαίως ολοτελώς αποκλείονται. Ποίον όμως κόμμα εξ αυτών θα είνε τούτο, δεν είμεθα τώρα εις θέσιν να το γνωρίζωμεν αυτό , αφού επαναλαμβάνω και πάλιν τα κόμματα εδώ είνε προσωπικά.

«Αυτό θα το δείξη ο χρόνος.

Τον λόγο έλαβεν ακολούθως ο κ. Γρ. Τηλικίδης, όστις επεκρότησε τα υπό του εισηγητού λεχθέντα με μερικάς συμπληρώσεις. Ετόνισε δε την ανάγκην της εκφράσεως της γνώμης του Δ. Συμβουλίου δια το ζήτημα του κόμματος μεθ’ ου οφείλουν να συνεργασθούν οι Καυκάσιοι και επί τη βάσει τούτου, είπε, να γίνη η συζήτησις». Δευτερολογών ο εισηγητής επανέλαβε τα προηγούμενα ότι δηλαδή αδύνατον είνε τούτο να καθορισθή εκ των προτέρων, αφού όλα σχεδόν τα κόμματα εδώ είνε προσωπικά, χωρίς πρόγραμμα αρχών.

ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΡΗΤΟΡΕΣ

Μετά ταύτα λαβών τον λόγον ο κ. Χαρατζίδης , αντιπρόσωπος της Περιφερείας Δράμας εξέθηκε δια μακρόν τον μη ταυτισμόν των συμφερόντων των προσφύγων, ων τα 90%, είπεν , είνε αγρόται, με τα συμφέροντα των νυν ενταύθα κομμάτων, όλων σχεδόν ως μη κομμάτων αρχών, και ετόνισε την ανάγκην του σχηματισμού υπό των προσφύγων καθαρώς αγροτικού κόμματος.

Τον λόγον λαμβάνει είτα ο κ. Κοσμίδης αντιπρόσωπος του Α. Συνοικισμού Κιλκίς, επρότεινεν ότι δέον να κατέλθωμεν εις τον εκλογικόν αγώνα, συνεργαζόμενοι με το κόμμα το οποίον θα υπόσχεται μεγαλυτέραν υπεράσπισιν των προσφύγων.

Είτα ομιλεί ο κ. Στ. Γεωργιάδης. Αναπτύξας λεπτομερώς τα προγράμματα των νυν πολιτικών ενταύθα κομμάτων κατέληξε και ούτος εις το συμπέρασμα της συμπτύξεως ιδιαιτέρου κόμματος, εις ο να είνε δυνατόν να προσχωρήσουν και αι λοιπαί προσφυγικαί μάζαι.

Επί τούτου έλαβεν τον λόγον ο κ. Κάσσανης αντιπρόσωπος περιφερείας Σερρών ειπών ότι πρέπει να συνεργασθώμεν με το κόμμα των Φιλελευθέρων το οποίον υπόσχεται περισσότερον των άλλων αλλ’ υπό όρους να δεχθή ως υποψηφίους Βουλευτάς εκ των καυκασίων και να απομακρυνθούν εκ των συνδυασμών των Φιλελευθέρων τα άτομα ουχί επιθυμητά εις τους πρόσφυγας.

Έλαβον είτα τον λόγον οι ρήτορες Ακριβόπουλος, Γαβριηλίδης, Χονδροματίδης, Μιχαηλίδης, Μουρατίδης, Τσαουλίδης, Βασιλειάδης, Μασμανίδης, Κίρτογλου, Σουμελίδης, Μαντσακίδης, Κιλιγκαρίδης και άλλοι.

Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά το πέρας των συζητήσεων πολλοί των αντιπροσώπων εζήτησαν και πάλιν την γνώμην του Δ. Συμβουλίου του Συλλόγου. Λαμβάνει είτα τον λόγον ο αντιπρόεδρος Ι. Πασαλίδης λέγει «Κύριοι, η γνώμη της ολομελείας σχεδόν του Συμβουλίου του Συλλόγου είνε η εξής: Επειδή αι ανάγκαι του προσφυγικού μας κόσμου, ως αγροτικού , είνε πολλαί και ποικίλαι και επειδή προς τελείαν θεραπείαν των χρειάζεται ένα πολύ δυνατόν κόμμα, όπερ ημείς δυστυχώς ολιγάριθμοι όντες αδύνατοι να συμπράξωμε, θα είμεθα ηναγκασμένοι να συνεργασθώμεν με τα άλλα κόμματα.

Και πρώτον θα απλώσωμεν χέρι στους αδελφούς ομοιοπαθείς Ποντίους, Θράκας και Μικρασιάτας και εκ των άλλων προς εκείνους οι οποίοι θα έχουν την καλήν θέλησιν να μας υποστηρίζουν εις τας δικαίας απαιτήσεις μας.

Ακολούθως οι αντιπρόσωποι γενικώς εζήτησαν, συνεπεία εντολής των εκλογέων των, όπως ο προσφυγικός ούτος κόσμος των Καυκασίων, ανερχόμενος εις 70 σχεδόν χιλιάδας αντιπροσωπευθή εις την Εθνοσυνέλευσιν δι’ ιδίων των προσφύγων αντιπροσώπων. Γίνεται και επί τούτου ευθεία συζήτησις και είτα αποκρυσταλλωθείσης της γνώμης του Συνεδρίου εις την παραπόδας απόφασιν τέθιται αύτη εις ψηφοφορίαν και γίνεται δεκτή σχεδόν παμψηφεί.

Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ

Το Συνέδριον των Καυκασίων προσφύγων Μακεδονίας και Θράκης συζητήσαν την σημερινήν πολιτικήν κατάστασιν της χώρας και τας συνθήκας, υπό τας οποίας θα γίνουν αι επικείμεναι εκλογαί της Εθνοσυνελεύσεως και γενόμενον ενήμερον των πραγμάτων των διαφόρων πολιτικών κομμάτων άτινα θα λάβωσι μέρος εις τας εν λόγω εκλογάς, ευρίσκει ότι ο Λαός, τον οποίον αντιπροσωπεύει κατά 99% ανήκει εις τον αγροτικόν πληθυσμόν έχει τα ίδια με αυτόν συμφέροντα, εξ ων τα σπουδαιότερα είναι

Α)η άνευ αποζημιώσεως απαλλοτρίωσης των Τσιφλικιών και η δωρεάν διανομή αυτών εις τους αμέσως καλλιεργητάς.

Β) Η παροχή της απαραιτήτου στέγης και όλων των εργαλείων παραγωγής και

Γ) γαλήνη εσωτερική και εξωτερική δια την κανονικήν ανάπτυξιν των αγροτικών εργασιών του Έθνους.

Ορμώμενον λοιπόν το Συνέδριον εκ των θεμελιωδών τούτων ζητημάτων δια την ευημερίαν των προσφύγων αγροτών αποφασίζει: των κομμάτων άκρων.

1) Αποκλειομένων των κομμάτων των άκρων να συνεργασθή με τα κόμματα που θα υποστηρίζουν τα συμφέροντα ημών, ως προσφύγων αγροτών. Και

2) Επειδή η στάσις τούτων είνε ακαθόριστος, το συνέδριον τοιούτον εξουσιοδοτεί το παρόν Δ. Συμβούλιον του Συλλόγου να διεξαγάγη τας περαιτέρω προεκλογικάς εργασίας ερχόμενον εις επαφήν με τας άλλας οργανώσεις σύμφωνα με τας ως άνω τεθείσας βάσεις και συνάμα εξουσιοδοτεί αυτό δια την τελειοτικήν λύσιν του ζητήματος του προσανατολισμού.

3) Το Συνέδριον εκλέγει τους μέλλοντας υποψηφίους αντιπροσώπους των Καυκασίων προσφύγων δια την Εθνοσυνέλευσιν.

Σύμφωνα με το τελευταίον τούτο 3 άρθρον εγένετο μυστική ψηφοφορία δια τους ως άνω υποψηφίους αντιπροσώπους της Εθνοσυνελεύσεως και ανεδείχθησαν ούτοι, ους και θερμότατα συνεχάρη το Συνέδριον ευχηθέν αυτοίς τα βέλτιστα.

Μετά ταύτα απεφασίσθη όπως εκφρασθή χαιρετισμός προς την Επανάστασιν εν τέλει δε ο Προεδρεύων εκήρυξε την λήξιν των εργασιών του Συνεδρίου ώραν 10 μ.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου