ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 1929

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ

ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ ΠΑΜΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» , 24/3/1929, σελ. 6

Την 4ην μεσημβρίαν της χθες συνήλθεν εις την αίθουσαν του Πανεργατικού Κέντρου η ετήσια Γενική Συνέλευσις των μελών του Κεντρικού Συλλόγου Καυκασίων.

Κατά την Γενικήν ταύτην Συνέλευσιν παρέστησαν οι εξής αντιπρόσωποι:

Κ. Προκοπίδης Πτολεμαΐδας ,

Γ. Τσορτανίδης κ. Κ. Κωντσντινίδης Ηλιολούστου,

Γαβρ. Μαυρίδης και Ανδρ. Μακρίδης Κιλκίς,

Γ. Αδαμίδης Τόπλιανης,

Β. Αμηρίδης Φανού,

Γ. Λουκάς Νεοκαζίου,

Αν. Ιασωνίδης και Παρ. Ταμαντουρίδης Γυναικοκάστρου,

Χ. Συμεωνίδης Πατρίδος,

Α. Φωτιάδης Αλεξίων,

Ν. Γρηγοριάδης Γιαλατζίας,

Γ. Γιαννουλίδης Καραϊσιν,

Γ. Ταβιλτίδης Μ. Βρύσης,

Αν. Γαβριηλίδης Αληκίων,

Μ. Μωυσίδης Χέρσο,

Ι. Πουλιουρισίδης Μυρόβου,

Σ. Γιαλανζουίδης Μεσοκάμπου,

Σ. Σιχές και Γ. Παπαδόπουλος Φλωρίνης,

Δ. Ορφανίδης, Δ. Μαρνασίδης, Ι. Ιορδανίδης, Κ. Βασιλειάδης και Ν. Πελωρίδης Καλαμαριάς,

Ν. Κωντσντινίδης και Ν. Καλιτατζίδης Ηρακλείας,

Μ. Ασλανίδης Μαχαλά,

Γ. Χρυσόπουλος Αρσακλή,

Σ. Καριπίδης Ρούσνικ,

Κ. παπαδόπουλος Σαρή-Κιοϊ,

Σ. Σοφιανίδης και Σ. Λαπουρίδης Μεταλλικού,

Ι. Ανθιμίδης Γενή-ΚιοΪ,

Π. Κασαπίδης Ποντοκερασέας,

Μουρατίδης Καταχά,

Κ. Τεκτονίδης και Αθ. Θεοδοσιάδης Κιλκίς,

Αδάμ Χαρισιάδης Πέρδικας,

Β. Γεωργιάδης Κάτω Τριποτάμου,

Θ. Ελισαιάδης Ελληνικού,

Ν. Τσαφαρίδης Ωραιοκάστρου,

Μ. Χαριπαντίδης Μαυρολένκης Δράμας,

Ι. Λαζαρίδης Βεργίνης Βερροίας και

Α. Αγγελίδης Εκπαιδευτικού Συλλόγου Καυκασίων Καλαμαριάς.

Πρώτος έλαβε τον λόγον ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Μανδρατζής, όστις ελογοδότησεν εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου εξιστορήσας τα της δράσεως αυτού κατά το διαρρεύσαν Συλλογικόν έτος. Είτα ανεγνώσθη η έκθεσις της εξελεγκτικής επιτροπής, ήτις ενεκρίθη πλήρως παρά της γενικής συνελεύσεως.

Κατόπιν τούτου η συνέλευσις εισήλθεν εις την συζήτησιν του Εποικιστικού, το οποίον εισηγήθη ο κ. Μανδρατζής, όστις ανέπτυξε το ζήτημα της χρεώσεως και της πληρωμής των χρεών ως και το της αποζημιώσεως των προσφύγων.

Επί του αυτού θέματος ωμίλησεν ο κ. Γαβριηλίδης, όστις ετόνισεν, ότι επιβάλλεται η ανάληψις των χρεών προς την ΕΛΠ εκ μέρους του Κράτους. Επίσης κατέληξαν εις την απόφασιν της συγκλήσεως Παμπροσφυγικού Αγροτικού Συνεδρίου προς συζήτησιν του συμψηφισμού των χρεών και του ζητήματος της αποζημιώσεως.

Μεθ’ ο ελύθη η Γενική Συνέλευσις, ίνα συνεχισθή σήμερον, οπότε θα συνεχισθή η επί του Εποικιστικού ζητήματος ως και τα λοιπά θέματα της ημερησίας διατάξεως.

ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ

ΕΛΗΞΑΝ ΧΘΕΣ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ

ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ ΠΑΜΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» , 25/3/1929, σελ. 4

Εσυνεχίσθη και χθες η Γενική Συνέλευσις των Καυκασίων, με Πρόεδρον τον κ. Σάββαν Σιχάν.

Η συζήτησις κατά πρώτον περιεστράφη εις το Εποικιστικόν και εις το ζήτημα της αποζημιώσεως των αγροτών.

Πρώτος ωμίλησε ο βουλευτής κ. Ευθυμιάδης . Μετ’ αυτόν ο βουλευτής Σερρών κ. λαζαρίδης δέχεται την πρότασιν του κ. Μανδρατζή, περί συγκλήσεως Παμπροσφυγικού Αγροτικού Συνεδρίου.

Ο κ. Προκοπίδης δεν συμφωνεί ως προς το ζήτημα της συγκλήσεως Συνεδρίου, διότι ως επί το πλείστον, λέγει, τα αποτελέσματα των Συνεδρίων ναυαγούν, προτείνει δε να γίνουν συλλαλητήρια.

Ο κ. Τηλικίδης, βουλευτής Εδέσσης λέγει ότι πρέπει να ασκηθή επί της Κυβερνήσεως πίεσις δια το ζήτημα των αγροτικών αποζημιώσεων, τοιαύτη δε πίεσις θα ασκηθή δια συλλαλητηρίων.

Είτα η Γεν. συνέλευσις εισέρχεται εις την συζήτησιν του θέματος της Αστικής στεγάσεως. Τον λόγον επί του ζητήματος τούτου λαμβάνει ο κ. Μανδρατζής, όστις εκθέτει την κατάστασιν των αστών Καυκασίων, αναφέρων, ότι η υπηρεσία του Εποικισμού ανέλαβε την ανέγερσιν 45 οικημάτων δια την στέγασιν αναλόγων οικογενειών Καυκασίων. Εν τέλει συνιστά , όπως το νέον Συμβούλιον μη παύση ενεργούν δια την στέγασιν και των λοιπών απόρων οικογενειών των Κοινοτήτων.

Είτα συζητείται το ζήτημα των αδειών επανόδου των εκ Ρωσσίας ομογενών. Τον λόγον επί του ζητήματος τούτου λαμβάνει ο βουλευτής κ. Τηλικίδης, όστις λέγει, ότι η Κυβέρνησις επέτρεψεν, όπως επανέλθουν τμηματικώς.

1) Οι έχοντες παλαιάς αδείας επανόδου,

2) Μέλη οικογενειών εγκατεστημένων ενταύθα και

3) Οι αποδεδειγμένως εύποροι.

Είτα άρχεται η μυστική ψηφοφορία δια την εκλογήν του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Γενομένης διαλογής επέτυχον οι κ.κ.

Παντ. Μανδρατζής,

Στ. Γεωργιάδης,

Θ. Παπαμιχαήλ,

Δ. Ορφανίδης,

Α. Βασιλειάδης,

Φρ. Χρυσόπουλος,

Μ. Αναστασιάδης,

Κ. Γαβριηλίδης

και Αγ. Αγγελίδης,

οίτινες και απετέλεσαν το νέον Διοικητικόν Συμβούλιον του Κεντρικού Συλλόγου Καυκασίων, η Εξελεγκτική Επιτροπή του οποίου απετελέσθη εκ των κ. Π. Τσάτσα, Α. Τριανταφυλλίδου και Σ. Σιχά.

Μεθ’ ο έληξαν αι εργασίαι της Γενικής ταύτης Συνελεύσεως των Καυκασίων και ανετέθη εις το Συμβούλιον η σύνταξις του σχετικού ψηφίσματος των ληφθεισών αποφάσεων.

1 σχόλιο: