ΟΙ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ[1]


Από το Μέτσιτλι Καρς , της επαρχίας Χορασάν ήταν και η οικογένεια Ιωακειμιδαίων

[...]εις τας Αθήνας δε από τετραετίας ο Ιωάννης Στεφάνου Ιωακειμίδης, δασολόγος επιθεωρητής δασών, πλειστάκις εκπροσωπήσας την Ελλάδα εις διεθνή συνέδρια. Ούτος υπηρέτησεν επί οκταετίαν εις την Βόρειον Ελλάδα, όπου εξετέλεσε διάφορα φράγματα αντιπλημμυρικά, έργα δασικής οδοποιίας, βελτιώσεις βοσκοτόπων και ευρυτάτην διάδοσιν της καλλιεργείας λεύκης (τα κοινώς καβάκια) εις την Κεντρικήν και Ανατολικήν Μακεδονίαν, με τα συστηματικά φυτώρια καλλιεργείας, μεταμοσχεύσεων και εμβολιασμού 138 ποικιλιών λεύκης, τα οποία φέρουν ανάγλυφον την σφραγίδα της προσωπικότητός του. Εκατομμύρια δένδρων λεύκης καναδικής και άλλων ποικιλιών έχουν φυτευθεί εκατέρωθεν των οχθών ποταμών και χειμάρρων ως και επί των προστατευτικών τάφρων των πεντακοσιομέτρων ζωνών των μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων Στρυμώνος, πεδιάδος Φιλίππων, Λουδία, κλπ, υπό την ΥΔΕΜ (Υπηρεσία Δασοτεχνικών έργων Μακεδονίας), της οποίας προϊστατο ο δασολόγος Ιωάννης Στεφ. Ιωακειμίδης επί σειρά ετών. Δια της λευκοκαλλιεργείας δε επετεύχθη βελτίωσις του κλίματος, αποτροπή πλημμυρών, αύξησις του εισοδήματος των αγροτών και της εθνικής οικονομίας. Δια της εργατικότητος, ευσυνειδησίας, της ακεραιότητος του χαρακτήρος και της δημιουργικής του πρωτοβουλίας ετίμησε το Ποντιακόν όνομα και την υπηρεσίαν του και ανεδείχθη αντάξιος του αειμνήστου πατρός του Στεφάνου Νικ. Ιωακειμίδη, όστις ως προϊστάμενος τμήματος του Δασικού Συγκροτήματος Σαρή-Καμίς επαρασημοφορήθη υπό του Τσάρου και έτυχεν ειδικού προνομίου δωρεάν φοιτήσεως δύο τέκνων του εις Τωσικόν Πολυτεχνείον ή Δασικήν Σχολήν. Και του μεν προνομίου δεν ηδυνήθη λόγω της επελθούσης εν Ρωσία μεταπολιτεύσεως να κάμη χρήσιν, πλην όμως ηυτύχησε να ίδη τον υιόν του Ιωάννην δασολόγον, όστις ετίμησε και τον πατέρα και τον τόπον καταγωγής του.[1] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 431-432

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου