Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μουρατίδης Κωνσταντίνος[1]

[...] Σημαίνουσα οικογένεια εν Απουλπάτ ήτο η των Μουρατιδαίων, της οποίας γόνος ήτο ο Κωνσταντίνος Μουρατίδης, όστις υπηρέτησεν εν τω Ρωσικώ στρατώ ως ανώτερος αξιωματικός και προσφυγών εις Ελλάδα μετά την επικράτησιν του κομμουνισμού εν Ρωσία εγκατεστάθη εις Σέρρας διατελέσας κατ’ αρχάς μεν πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων και Καυκασίων Νομού Σερρών, ακολούθως δε βουλευτής εκπροσωπήσας πλειστάκις τον Νομόν Σερρών εν τω Ελληνικώ Κοινοβουλίω. Διεκρίνετο δια τόλμην, οξύνοιαν, αποφασιστικότητα και εξαίρετον παρουσιαστικόν και απεβίωσεν εν Θεσσαλονίκη, όπου ήδη διαμένει η οικογένειά του. Απουλαπτλήδες είναι εγκατεστημένοι εις Λευκώνα (Καβακλή) Σερρών (αι οικογένειαι Δημητρίου Παν. Μουρατίδη, Αλέξη, Πέτρου και Κοσμά Μουρατίδη) και εις Αρίσβην (Κιρλίκιοϊ) και Θρυλλόρειον Κομοτηνής. Ομιλούν την ποντιακήν άνευ παραφθορών.[1] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 413

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου