ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

"Ο Χρίστος Αδαμίδης, του Ιωάννου εκ Μουζαράτ Αρταχάν Καρς, ταγματάρχης του ρωσικού στρατού. Γενναίως επολέμησε κατά των Τούρκων. [...]Ιδιαιτέρως εκτιμώμενος δια γενναιότητα, οξύνοιαν και την εμμονήν του εις την ικανοποίησιν του δικαίου μέχρι σκληρότητος . Οι Τούρκοι των πέριξ του Μουζαράτ χωρίων των απεκάλουν καταστροφέα «Χισίρ Μπέη», διότι είχαν πικράν πείραν του τρόπου διεκδικήσεως του δικαίου του[1]
Ελθών εις την Ελλάδα το 1921 με πρόθεσιν να συγκροτήση εθελοντικόν σώμα δια τον εις την Μικράν Ασίαν πόλεμον,απηύθυνε σχετικήν προς τούτο προκήρυξιν, αλλ' απεβίωσε το αυτό έτος, προ της πραγματώσεως του σκοπού τούτου".

[1] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 433,434Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου