ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ,ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΝ ΚΑΡΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΥΚΑΣΟΥ (ΚΑΡΣΚΑΓΙΑ ΟΜΠΛΑΣΤ)


ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ,ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΝ ΚΑΡΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΥΚΑΣΟΥ (ΚΑΡΣΚΑΓΙΑ ΟΜΠΛΑΣΤ),Χ.Ε., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1963

[Από την εισαγωγή:]

«Θεωρώ υποχρέωσίν μου όπως εκφράσω και δημοσία τας θερμάς μου ευχαριστίας προς απάντας, ανά τα διάφορα μέρη της Ελλάδος, φίλους μου και συμπατριώτας μου, οίτινες με ενδιαφέρον και προθυμίαν με συνέδραμον δια της χορηγήσεως πολυτίμων πληροφοριακών στοιχείων, φωτογραφιών κλπ περί του Ελληνισμού του Κυβενρείου Καρς του Καυκάσου και ούτω συνετέλεσαν ουκ’ ολίγον, δια την κατά το δυνατόν, αρτίαν έκδοσιν του παρόντος έργου.

Ομοίως ευχαριστώ θερμώς τον καθηγητήν κ. Ανδριώτην, Προπρύτανιν του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος είχε την ευγενή καλωσύνην να αναγνώση το χειρόγραφον και να επιφέρη διορθώσεις τινάς».

Στυλ. Μαυρογένης

«Διάβασα ολόκληρη την εργασία με προσοχή.

Στο περιεχόμενό της δεν έχω να κάμω παρατηρήσεις, αλλά μόνο να διαπιστώσω ότι πρόκειται για εργασία εξαιρετικού ενδιαφέροντος, γραμμένη με πολύ ευσυνειδησία και γνώση των πραγμάτων και πολύτιμη ως ιστορική πηγή για τη ζωή και τις τύχες ενός τόσο σημαντικού τμήματος του Ποντιακού Ελληνισμού στο Καρς».

Ν.Π. Ανδριώτης

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [για τη συγγραφή του παρόντος βιβλίου]

1. Αρχαία Ιστορία Ι. Παπασταύρου

2. Ημερολόγιον Κυβερνείου Καρς εκδόσεως έτους 1902

3. Ημερολόγιον Κυβερνείου Καρς εκδόσεως έτους 1907

4. Ημερολόγιον Κυβερνείου Καρς εκδόσεως έτους 1913

5. Αρχείον Εθνικού Συμβουλίου Ελλήνων Αρμενίας έτους 1918-1919

6. Αρχείον Εθνικού Συμβουλίου Ελλήνων Γεωργίας (Μέρος)

7. Γ. Γρηγοριάδου. Οι Πόντιοι του Καυκάσου

8. Θ. Θεοφυλάκτου. Γύρω από την άσβεστη Φλόγα.

9. Γρ. Τηλικίδου. Δίστιχα. Εισαγωγικό σημείωμα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου