ΤΣΕΡΜΙΚ ΑΝΩ και ΚΑΤΩ

Τσερμίκ Άνω και Κάτω[1] , Διοίκησης Όλτυς (Oltu)- Υποδιοίκησης Όλτυς

Είχε 850 Έλληνες κατοίκους, οι περισσότεροι από τους οποίους μετά το 1920 εγκαταστάθηκαν στα Κάτω Παλατίτσια Ημαθίας.

Τσιορμίκ Άνω (Τ’ απάν’ το Τσιορμίκ)[2] , Διοίκησης Όλτυς (Oltu)- Υποδιοίκησης Όλτυς

Χωρίον της Επαρχίας Όλτυ, εξ ης απέχει περί τα 56 χλμ. Εκ στατιστικών στοιχείων του έτους 1907 προκύπτει ότι οι δύο οικισμοί (Άνω και Κάτω Τσιορμίκια) είχαν 667 κατοίκους, προελθόντας εκ Μεσοχαλδίας. Εκ των οικισμών τούτων το Άνω Τσιορμίκ ήτο μικρότερον και είχε περί τους 300 κατοίκους, έκειτο δε εις απόστασιν ημισείας ώρας από το Κάτω Τσιορμίκ, επί οροπεδίου ύψους 2800 μέτρων από της επιφανείας της θαλάσσης. Διετήρουν εκκλησίαν και μονοθέσιον δημοτικόν σχολείον. Ιερεύς των κατά τα τελευταία έτη ήτο ο Λάζαρος Παπαδόπουλος και διδάσκαλος ο Γεώργιος Στυλιανίδης. Οι του Άνω Τσιορμίκ αντέδρασαν μετά πείσματος και φανατισμού εις την προσπάθειαν εκρωσισμού[3]. Τσιορμικλήδες εγκαταστάθηκαν εις Παλατίτσια (Λιανοβέργιον) Βεροίας και δύο οικογένειαι εις Λευκώνα Σερρών (οι αδελφοί Θεόδωρος και Δημήτριος (εφονεύθη εις Ελληνο-Ιταλικόν πόλεμον το 1940) Χαλκίδη.

Τσιορμίκ Κάτω ή Τσορμίκ (Τ’ αφκά το Τσιορμίκ)[4] , Διοίκησης Όλτυς (Oltu)- Υποδιοίκησης Όλτυς

Χωρίον της Επαρχίας Όλτυ, εξ ης απέχει περί τα 53 χλμ. Βάσει στατιστικών στοιχείων (ιδέ Άνω Τσιορμίκ) είχε περί τους 367 κατοίκους, προελθόντας εκ Μασοχαλδίας. Διετήρουν εκκλησίαν (ιερεύς των Λάζαρος Παπαδόπουλος ιερούργει και εις εκκλησίαν Άνω Τσιορμίκ) και διθέσιον δημοτικόν σχολείον, εις ο εδίδασκον οι Ιωάν. Φαχουρίδης και Ιάκωβος Φιλιππίδης. Τσιορμικλήδες είναι εγκατεστημένοι εις Παλατίτσια Βεροίας.

Τσερμίκ [5] , Διοίκησης Όλτι (Oltu)- Υποδιοίκησης Όλτι

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1907στατ. IV σ. 39-43

Αριθμός Οικογενειών: 53

Αριθμός ανδρών: 353

Αριθμός γυναικών: 314

Σύνολο : 667

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν):850

Τσορμίκ Άνω , Διοίκησης Όλτυς (Oltu)- Υποδιοίκησης Όλτυς

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][6]

Έλληνες κάτοικοι: 390

Ελληνικοί ναοί: -

Ιερείς: -

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 1

Τσορμίκ Κάτω , Διοίκησης Όλτυς (Oltu)- Υποδιοίκησης Όλτυς

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][7]

Έλληνες κάτοικοι: 417

Ελληνικοί ναοί: -

Ιερείς: -

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 1

Τσερμίκ Άνω ή Τσορμίκ, Διοίκησης Όλτυς (Oltu)- Υποδιοίκησης Όλτυς

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4, αριθ, πρωτ. 28 [Πίνακας των ελληνικών χωριών του Κυβερνείου του Καρς που υπέστησαν καταστροφές κατά την τουρκική προέλαση στην Υπερκαυκασία (τέλη Δεκ. 1914- αρχές Ιαν. 1915][8]

Αριθμός σπιτιών: 50

Ελληνικός πληθυσμός: 390

Παρατηρήσεις: Έφυγαν γυμνοί. Η εκκλησία λεηλατήθηκε.

Τσερμίκ Άνω ή Τσορμίκ, Διοίκησης Όλτυς (Oltu)- Υποδιοίκησης Όλτυς

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4, αριθ, πρωτ. 28 [Πίνακας των ελληνικών χωριών του Κυβερνείου του Καρς που υπέστησαν καταστροφές κατά την τουρκική προέλαση στην Υπερκαυκασία (τέλη Δεκ. 1914- αρχές Ιαν. 1915][9]

Αριθμός σπιτιών: 40

Ελληνικός πληθυσμός: 417

Παρατηρήσεις: Έφυγαν γυμνοί. Η εκκλησία λεηλατήθηκε.[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 430

[2] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 447

[3] Η ρωσική Κυβέρνησις ίδρυσε Ρωσικήν σχολήν δι’ αμφότερα τα χωρία εν Κάτω Τσιορμίκ. Επειδή όμως, ένεκα του ύψους, εις ο έκειντο αμφότερα τα χωρία, η από του ενός εις το έτερον μετάβασις μικρών μαθητών κατά τον χειμώνα, όστις εκεί διαρκεί οκτάμηνον, ήτο και επικίνδυνος και σχεδόν αδύνατος, οι κάτοικοι του Άνω Τσιορμίκ δεν έστελλον τα τέκνα των εις την Ρωσικήν σχολήν του Κάτω Τσιορμίκ, αλλά τη σιωπηλή ανοχή και των αρχών, κατ’ αρχάς, συνεφώνουν ομοεθνή οικοδιδάσκαλον, ον ήμειβον εξ ιδίων. Εκ τούτου ενθαρρυνθέντες και νομίσαντες εαυτούς ελευθέρους απεφάσισαν ν’ ανεγείρουν ιδίαις δαπάναις διδακτήριον, και την απόφασιν ταύτην ανήγγειλον εις την εν Τυφλίδι Εκκλησιαστικήν Αρχήν, αιτησάμενοι άδειαν, ίνα η σχολή αυτών λειτουργήση και επισήμως ελληνιστί. Μετά τινα χρόνον, ο ιερεύς του χωρίου, Έλλην ρωσομαθής και απόφοιτος Ρωσικής ιερατικής σχολής ανήγγειλεν ότι επετράπη η ανέγερσις του διδακτηρίου υπό της εκκλησιαστικής Εξαρχίας της Τυφλίδος, ότε οι κάτοικοι μετά χαράς πολλής και ζέσεως ήρξαντο της οικοδομής και εντός συντόμου χρόνου συνεπλήρωσαν την τοιχοδομήν και επρομηθεύθησαν την απαιτουμένην ξυλείαν. Αίφνης όμως, ο ταχθδρόμος κομίζει εις τον εφημέριον ιερέα επιστολήν της Εξαρχίας, την οποίαν, απόντος του ιερέως, τυχαίως παρεβίασε και ήνοιξεν η εκκλησιαστική επιτροπή, ήτις έκπληκτος ανέγνωσεν ότι η Εξαρχία Τυφλίδος ηρώτα τον εφημέριον,αν συνεπληρώθη η ανέγερσις της σχολής, ίνα αποστείλη τον διορισθέντα Ρώσον διδάσκαλον. Την επομένην Κυριακήν, ενώ ο ιερεύς ελειτούργει εν τη εκκλησία, άπαντες οι εκκλησιαζόμενοι εξήλθον αυτής και λαβόντες οι μεν αξίνας, οι δε πτύα και σκαπάνας, την μεν οικοδομήσιμον ξυλείαν κατέκοψαν και μετέβαλον εις καύσιμον, τους δε τοίχους της σχολής εκρήμνισαν και διέλυσαν ολοσχερώς. Μετά την λειτουργίαν καλέσαντες τον ιερέα εις τον τόπον εν ω προ μικρού ηγείρετο η σχολή, παρεκάλεσαν αυτόν να πληροφορήση την εν Τυφλίδι Εξαρχίαν ό,τι βλέπει ιδίοις όμμασι, ίνα μη στείλη τον διορισθέντα Ρωσοδιδάσκαλον και να απέλθη και αυτός εκ του χωρίου οριστικώς (ιδέ Παναρ. Τοπαλίδη, «Ο Πόντος ανά τους αιώνας», σελ. 236-237)

[4] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 448

[5] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 286

[6] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 549

[7] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 549

[8] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 559

[9] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 559


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου