ΓΕΪΤΣΑ

Γέιτσα , Διοίκησης Καρς (Kars)- Υποδιοίκησης Σογανλούκ [1]

Ελληνικό χωριό κοντά στο σαρίκαμις, που κατοικούνταν από 700 περίπου κατοίκους, προερχόμενους από την περιοχή της Χαλδίας και συντηρούσαν εκκλησία και ελληνικό σχολείο. Μετά το 1920 εγκαταστάθηκαν στο Σταυροχώρι και την πόλη του Κιλκίς, στη Χρυσή Αριδαίας, Λευκώνα Σερρών, Κιλχική, Μεσόκαμπος, Τροπαιούχο και πόλη της Φλώρινας.

Γέϊτζα[2]

ΠΙΝΑΞ ΙΙΙ των Ελληνικών οικογενειών , των εγκατασταθεισών βάσει των επισήμων στοιχείων της εποχής, εις τας διαφόρους πόλεις και χωρία του Κυβερνείου Καρς κατά τα το έτος 1878-79( Ημερολ. Κυβ. Καρς εκδ. 1902 πίναξ σελ. 1-32)

Ονομασία κατωκημένων χώρων: Γέϊτζα

Διοίκησις: Καρς

Υποδιοίκησης: Σογανλούγ

Αριθμός οικογενειών: 45

Αριθμός ανδρών: 258

Αριθμός γυναικών: 230

Σύνολο : 488

Γέϊτζε [3]ή Γέϊτζια [4]

Χωρίον της Επαρχίας Σαρήκαμις, εξ ου απέχει 30 χλμ. Βάσει στατιστικής του έτους 1907 είχε 572 κατοίκους. Προελθόντας εκ μεταναστών περιοχής Αργυρουπόλεως. Ομιλούν την Ελληνικήν Ποντιακήν διάλεκτον άνευ παραφθοράς τινός και ξενικών επιδράσεων. Είχαν εκκλησίαν (ιερεύς των ήτο ο Αβραάμ Παπαδόπουλος) και διτάξιον δημοτικόν σχολείον, του οποίου διδάσκαλοι ήσαν οι Γρηγόριος Σεϊχίδης και Λεόντιος Φουντουκίδης. Γεϊτζελήδες είναι εγκατεστημένοι εις Λευκώνα (Καβακλή) Σερρών (οικογένειαι Ηρακλέους, Κυριάκου, Ισαάκ και Ηλία Ραμφοπούλου, ταχυδρομικού υπαλλήλου) εις Χρυσήν Αριδαίας (Αρδέας) Πέλλης και Τροπαιούχον (Μαχαλά) Φλωρίνης και Φλώριναν (οι Κοσκοσά ή Κοσκοσίδης, συνταγματάρχης, αδελφός του εκπαιδευτικός και Ιω. Σεχίδης[5]).

Γέγκζα[6]

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1907 στατ. IV σελ. 6-13

Αριθμός Οικογενειών: 60

Αριθμός ανδρών: 255

Αριθμός γυναικών: 257

Σύνολο : 572

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν): 700

Γέιτσα[7]

Κατά το ημερολόγιον του 1907: -: -

Κατά στατιστικήν Κάλφογλου Ιωάννη: Γέγγητζε: 508

Κατά την στατιστικήν του εξ Αρταχάν «Μαρκησίου» (όρα εφημ. «Κόσμος» αρ. 60): Πέϊτσα, έχουσι [μαζί με το χωριό Πεζιρκιάν κετζίτ] ανά εν εκκλησιαστικόν σχολείον άνευ ελληνοδιδασκάλου. Κάτοικοι [και των δύο χωριών] : 954

Ενκιτζά[8]

Πίναξ Γ’ (εμφαίνει τους πληθυσμούς , οίτινες μετά την συνθήκην Μπρεστ-Λιτόφσκ εγκατέλειψαν ολοκληρωτικά τας περιφερείας των (Καρς –Αρνταχάν) και κατέφυγον εις Ελλάδα. Ως βάσις –δια την σύνταξιν της στατιστικής- ελήφθη το «Ημερολόγιον του Καυκάσου» του έτους 1914-1915. […] Ελήφθησαν υπ’ όψιν και αι παλαιότεραι πληροφορίαι του Μαρκησίου-Φωτιάδου εκ της εφημ. «Νέος Κόσμος της Οδησσού», ως και του Ι. Κάλφογλου).

Σύνολο : 719

Γέϊτζε

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][9]

Έλληνες κάτοικοι: 650

Ελληνικοί ναοί: -

Ιερείς: -

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 1

Γέϊτσε ή Γέϊτζε

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4, αριθ, πρωτ. 28 [Πίνακας των ελληνικών χωριών του Κυβερνείου του Καρς που υπέστησαν καταστροφές κατά την τουρκική προέλαση στην Υπερκαυκασία (τέλη Δεκ. 1914- αρχές Ιαν. 1915][10]

Αριθμός σπιτιών: 70

Ελληνικός πληθυσμός: 65050

Παρατηρήσεις: Οι κάτοικοι των χωριών αριθ. 41-51 [Γέϊτσε α/α 41] τα εγκατέλειψαν. Τα σπίτια τους λεηλατήθηκαν. Οι εκκλησίες τους ερημώθηκαν.[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 410

[2] ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΝ ΚΑΡΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΥΚΑΥΚΑΣΟΥ, Χ.Ε.,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1963, σελ.40-42

[3] Ο δημοσιογράφος Μαρκήσιος (ψευδώνυμον), από τον οποίον έχει τας πληροφορίας του ο Ι. Η. Κάλφογλους, προφανώς εκ παραδρομής, παρέλειψε ν’ αναφέρη την Γέϊτζια μεταξύ των Ελληνικών χωρίων του Κυβερνείου Καρς.

[4] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 419

[5] Τέκνα του Ηλίας, ειρηνοδίκης και Αριστοτέλης, Ευτέρπη και Αναστασία, εκπαιδευτικοί.

[6] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 284

[7] ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ, ΑΘΗΝΑ, 1908, ΣΕΛ. 113-118

[8] ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ 20(1937), ΣΕΛ. 309-310

[9] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 547

[10] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 561Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου