ΒΕΡΙΣΑΝ

Βερισάν , Διοίκησης Καρς (Kars)- Υποδιοίκησης Σογανλούκ [1]

Μικρό χωριό του οποίου οι 600 κάτοικοι κατάγονταν από την περιοχή της Χαλδίας και συντηρούσαν εκκλησία και διτάξιο δημοτικό σχολείο. Μετά το 1920 εγκαταστάθηκαν στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, Μαυρολεύκη, Σιταγρούς και πόλη της Δράμας, Λευκώνα και Μαυρολεύκη Σερρών, Βεύη, Κολχική, Μεσόκαμπο, Νεοχωράκι και Τροπαιούχο Φλώρινας.

Βερισιάν[2]

Χωρίον της Επαρχίας Σαρήκαμις, εξ ου απέχει 40 χλμ. Κατά την απογραφήν του έτους 1907 είχε 508 κατοίκους, προελθόντας εκ μεταναστεύσεως εξ Αργυρουπόλεως Πόντου. Είχαν εκκλησίαν (ιερεύς Σπυρίδων Δαβίδης) και διτάξιον δημοτικόν σχολείον (διδάσκαλοι οι Δημήτριος Δαβίδης και Γεώργιος Ταχτζιανίδης). Είναι εγκατεστημένοι εις Δράμαν και Λευκώνα (Καβάλας) Σερρών (οικογένειαι Κων. Χαρπαντίδη, Μιχαηλιδαίων, των αδελφών Ηλία και Αγαθαγγέλου Σαββίδη, υπαλλήλου Υπουργείου Οικονομικών) και εις Φλώριναν.

Βερισάν[3]

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1913 πίνακες XVII,XX

Αριθμός Οικογενειών: 55

Αριθμός ανδρών: 248

Αριθμός γυναικών: 260

Σύνολο : 508

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν): 600

Βερισάν [4]

Κατά το ημερολόγιον του 1907: -: -

Κατά στατιστικήν Κάλφογλου Ιωάννη: Βερισάν: 484

Κατά την στατιστικήν του εξ Αρταχάν «Μαρκησίου» (όρα εφημ. «Κόσμος» αρ. 60):Βερισιάν, εξ Αργυρουπόλεως, έχουσι Σχολείον, εκκλ. και διδάσκαλον δια τα Ρωσσικά ,κάτοικοι :484

Βερισάν[5]

Πίναξ Γ’ (εμφαίνει τους πληθυσμούς , οίτινες μετά την συνθήκην Μπρεστ-Λιτόφσκ εγκατέλειψαν ολοκληρωτικά τας περιφερείας των (Καρς –Αρνταχάν) και κατέφυγον εις Ελλάδα. Ως βάσις –δια την σύνταξιν της στατιστικής- ελήφθη το «Ημερολόγιον του Καυκάσου» του έτους 1914-1915. […] Ελήφθησαν υπ’ όψιν και αι παλαιότεραι πληροφορίαι του Μαρκησίου-Φωτιάδου εκ της εφημ. «Νέος Κόσμος της Οδησσού», ως και του Ι. Κάλφογλου).

Σύνολο : 625

Βερισσάν

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][6]

Έλληνες κάτοικοι: 484

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 1

Βερισάν

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4, αριθ, πρωτ. 28 [Πίνακας των ελληνικών χωριών του Κυβερνείου του Καρς που υπέστησαν καταστροφές κατά την τουρκική προέλαση στην Υπερκαυκασία (τέλη Δεκ. 1914- αρχές Ιαν. 1915][7]

Αριθμός σπιτιών: 100

Ελληνικός πληθυσμός: 484

Παρατηρήσεις: Οι κάτοικοι έμειναν. Το χωριό λεηλατήθηκε από τον τουρκικό στρατό. Σκοτώθηκαν 2 δάσκαλοι και 11 χωρικοί.[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 410

[2] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 415

[3] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 284

[4] ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ, ΑΘΗΝΑ, 1908, ΣΕΛ. 113-118

[5] ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ 2(1937-1938), ΣΕΛ. 309-310

[6] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 547

[7] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 5612 σχόλια: