ΣΕΛΙΜ-ΚΙΟΪ


Σελίμ-Κιόϊ[1], Διοίκησης Καρς (Kars)- Υποδιοίκησης Σογανλούκ

Χωρίον της Επαρχίας Σαρήκαμις, εξ ου απέχει περί τα 20 χλμ. Βάσει στατιστικών στοιχείων του έτους 19907 είχεν 800 κατοίκους εξ ων οι πλείστοι Μαλακάνοι και ελάχιστοι Έλληνες εκ Πόντου[2].[1] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 442

[2] Ατυχώς δεν ηδυνήθημεν να πληροφορηθώμεν ούτε περί του ιερέως και διδασκάλου των, ούτε που έχουν εγκατασταθή μετά την εις την Ελλάδα προσφυγήν των.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου