ΣΑΡΙΚΑΜΙΣ

Σαρίκαμις , Διοίκησης Καρς (Kars)- Υποδιοίκησης Σογανλούκ [1]

Το Σαρίκαμις σήμερα είναι έδρα επαρχίας, στα όρια της οποίας βρίσκονται τα ελληνικά χωριά που μέχρι το 1918 ανήκαν στις ρωσικές υποδιοικήσεις Σογανλούκ και Χορασάν.

Σαρήκαμις [2]

Κωμόπολις κειμένη ΝΔ του Καρς εις απόστασιν 58 χλμ, δι ης διέρχονται δημοσία οδός και σιδηροδρομική γραμμή προς Καρς και Ερζερούμ. Βάσει στατιστικών στοιχείων του έτους 1907 είχε 500 μόνον Έλληνας εκ Πόντου προελθόντας. Διετήρουν εκκλησίαν και διθέσιον δημοτικόν σχολείον . Ονομασταί έμποροι εν Σαρήκαμις ήσαν οι αδελφοί Θεόδωρος και Αβραάμ Βαφειάδου, οίτινες διετήρουν καταστήματα γενικού εμπορίου και εις τας πόλεις Καρς και Τυφλίδος. Γόνοι των οικογενειών των είναι εγκατεστημένοι εις Θεσσαλονίκην και εις Σέρρας, η καθηγήτρια σωματικής αγωγής Όλγα Βαφειάδου σύζυγος Ιωάν. Μαντζάκα (διευθυντής υποκαταστήματος ΙΚΑ Σερρών) και η αδελφή της, υπάλληλος υγειονομικού προσωπικού του ΙΚΑ. Σαρηκαμισλήδες είναι εγκατεστημένοι εις Ροδολείβος Σερρών , εις ΣΣ Αγγίστης Σερρών, εις Θεσσαλονίκην και Αθήνας.

Σαρικαμίς[3]

Πίναξ Γ’ (εμφαίνει τους πληθυσμούς , οίτινες μετά την συνθήκην Μπρεστ-Λιτόφσκ εγκατέλειψαν ολοκληρωτικά τας περιφερείας των (Καρς –Αρνταχάν) και κατέφυγον εις Ελλάδα. Ως βάσις –δια την σύνταξιν της στατιστικής- ελήφθη το «Ημερολόγιον του Καυκάσου» του έτους 1914-1915. […] Ελήφθησαν υπ’ όψιν και αι παλαιότεραι πληροφορίαι του Μαρκησίου-Φωτιάδου εκ της εφημ. «Νέος Κόσμος της Οδησσού», ως και του Ι. Κάλφογλου).

Σύνολο : 155

Σαρικαμίς

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][4]

Έλληνες κάτοικοι: 860

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: κυβερνητικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 2[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 410

[2] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 441

[3] ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ 20(1937), ΣΕΛ. 309-310

[4] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 549Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου