ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ :ΟΙ ΕΚ ΡΩΣΙΑΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ

Απάντηση ενός «εκ Ρωσίας διδασκάλου» στους ελλαδίτες συκοφάντες …

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ

ΟΙ ΕΚ ΡΩΣΙΑΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ

ΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑΙ ΤΟΥ κ. ΚΑΡΝΑΒΟΥ

Εφ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» , 27/6/1926, σελ.3

Εις το υπό ημερομηνίαν 13 Ιουνίου τ.έ. φύλλον του «Διδασκαλικού Βήματος» μετ’ εκπλήξεως ανέγνωσα στην διατριβήν του συναδέλφου κ. Καρνάβου και μερικά δια το μονοτάξιον Διδασκαλείον Θεσσαλονίκης και τους εν αυτώ μετεκπαιδευομένους διδασκάλους εκ Ρωσίας.

Εις την διατριβήν αυτήν ούτος μη γνωρίζων τίποτε το θετικόν και έχων προφανώς λανθασμένας πληροφορίας κακίζει αυτούς και τους σχόντας την πρωτοβουλίαν της ψηφίσεως του σχετικού νόμου.

Βεβαίως ο έλεγχος και η έρευνα επί διαφόρων κοινωνικών ζητημάτων αποτελεί καθήκον και υποχρέωσιν παντός, όταν εμφορείται από τας αγνοτέρας προϋποθέσεις εξυπηρετήσεως των καλώς εννοούμενων συμφερόντων της κοινωνίας. Ο κ. Κάρναβος όμως χωρίς να ζητήση τας απαιτουμένας πληροφορίας προέβη όλως επιπολαίως εις την δημοσίευσιν της διατριβής του, πράγμα που μας αναγκάζει να πιστεύσωμεν ότι το έκαμεν ορμώμενος εκ κακής και μόνον προθέσεως. Τούτο ομολογουμένως μας λυπεί πολύ διότι μεταξύ των συναδέλφων ευρέθη και εις όστις προς στιγμήν ηθέλησε να συγκοφαντήση όχι ένα και δύο αλλά ολόκληρον ομάδα ανθρώπων, της αυτής μετ’ αυτού οικογενείας.

Και καθ’ ην στιγμήν το Κράτος εκτιμών τας γνώσεις και την παιδαγωγικήν μόρφωσιν των εκ Ρωσσίας Ελλήνων διδασκάλων, κατόπιν μακράς και επισταμένης μελέτης εψήφισε τον γνωστόν ευεργετικόν δι αυτούς νόμον, εμφανίζονται μερικοί να τον καταπολεμήσουν και μαζί με αυτόν και τους ευεργετουμένους.

Δεν θα είμεθα βεβαίως ημείς εκείνοι, οίτινες δεν θα συνεχαίρομεν τον άνω κύριον, εάν τα γραφέντα υπ’ αυτού αντεπεκρίνοντο όντως προς την αλήθειαν.

Δυστυχώς όμως συμβαίνει το εναντίον και ως εκ τούτου είμεθα υποχρεωμένοι, προς διαφώτισιν της κοινής γνώμης, να τον διαψεύσωμεν με τον πλέον κατηγορηματικόν τρόπον, αποκαθιστώντες ούτω την αλήθειαν. Ο κ. Καρνάβος εις την διατριβήν του!!! Μετεχειρίσθη και μερικάς φράσεις την σημασίαν των οποίων ασφαλώς δεν θα γνωρίζη, διότι άλλως δεν θα τας έγραφε.

Ονομάζει το Διδασκαλείον μας «Διδασκαλείον των Ρώσσων». Ατυχεστέρα έκφρασις δεν μπορεί να υπάρξη, διότι οι φοιτώντες εις αυτό δεν είναι Ρώσσοι, αλλάγνήσιοι Έλληνες, γνησιώτεροι ίσως και αυτού του ιδίου, με μόνην την διαφοράν ότι ούτοι έτυχε να είναι Ρωσσομαθείς. Δεν δινάμεθα να πιστεύσωμεν , ότι ο κ. Κάρναβος είναι τόσον αφελής ώστε να νομίζη πως εις τα ξένα Κράτη σπουδάζοντες Έλληνες αποκτούν απαραιτήτως και την εθνικότητα του Κράτους εις το οποίον σπουδάζουν.

Επίσης αναφέρει ότι οι εκ Ρωσσίας διδάσκαλοι «ούτε γρυ Ελληνικά γνωρίζουν» και ως εκ τούτου είναι αδύνατον εις διάστημα ενός και μόνον έτους να εκμάθωσι την Ελληνικήν γλώσσαν. Ουδέν ψευδέστερον τούτου εκτός αν ο κ. αυτός φρονεί ότι η Ποντιοακή διάλεκτος, την οποίαν ομιλούν ανεξαιρέτως όλοι οι Καυκάσιοι, είναι Κινέζικη ή Αραβική, οπότε δεν έχομεν παρά να συμφωνήσωμεν μαζί του. Εκτός τούτου άπαντες οι διδάσκαλοι εδιδάχθησαν εις τα δημοτικά σχολεία του τόπου των τας βάσεις της Ελληνικής, πολλοί δε μάλιστα εξ αυτών και την εδίδαξαν επί πολλά έτη εις τα σχολεία των.

Ο κ. Κάρναβος ονομάζει επίσης το Διδασκαλείον μας «Φάμπρικαν» που διαρκώς ξεφουρνίζει διδασκάλους, τρόπος ήκιστα αρμόζων εις άνθρωπον μορφωμένον και δη δημοδιδάσκαλον κατέχοντα μάλιστα την θέσιν Διευθυντού του προτύπου Δημοτικού παρά τω Διδασκαλείω Αρρένων Θεσσαλονίκης.

Ημείς τονίζομεν ότι ο προορισμός του Διδ/λείου μας δεν είνε να ξεφουρνίζη διδασκάλους, όπως κακώς νομίζει ο κ. Κάρναβος διότι οι φοιτώντες εις αυτό προς μετεκπαίδευσιν προ πολλού απέκτησαν τα δικαιώματα του διδασκάλου, αλλά δια να τους υποβοηθήση εις την τελειοτέραν εκμάθησιν της Ελλην. Γλώσσης.

Δια δε το συντελεσθέν, εντός ενός έτους , έργον εις το εν λόγω διδασκαλείον, δεν έχομεν παρά να παραπέμψωμεν αυτόν εις τον κ. Διευθυντήν και τους κκ καθηγητές μας, οίτινες όντως κατέβαλον υπερανθρώπους προσπαθείας προς καλλιτέραν επιτυχίαν του σκοπού του Διδασκαλείου, δια το οποίον είναι έξιοι συγχαρητηρίων και οι οποίοι είτε οι μόνοι αρμόδιοι δια να παράσχουν ασφαλείς ενδείξεις περί της εν αυτώ προόδου και εργασίας ημών.

Εκτός τούτου ο κ. Κάρναβος οφείλει να γνωρίζη ότι οι εκ Ρωσσίας διδάσκαλοι κατερχόμενοι εις την Ελλάδαν συναπεκόμισαν μεθ’ εαυτών και όλας τας απαιτουμένας παιδαγωγικάς γνώσεις, αίτινες αποτελούν το ουσιωδέστερον εφόδιον παντός διδασκάλου εις το βαρύ και σπουδαιότατον έργον της διαπλάσεως των παιδιών.

Είναι γεγονός ότι οι πλείστοι, αν όχι όλοι τούτων γνωρίζουν εκτός της Ρω σσικής και άλλας ξένας γλώσσας ως την Γαλλικήν και την Γερμανικήν, δια των οποίων δύνανται να παρακολουθήσουν τας νεωτέρας προόδους της Παιδαγωγικής εν τη αλλοδαπή, και να τας εφαρμόσουν αποτελεσματικά εις τα σχολεία των, πράγμα το οποίον δεν παρατηρείται ίσως εις τους πολλούς των ενταύθα συναδέλφων και ταύτα χωρίς να θέλωμεν να τους θίξωμεν.

Η κοινωνία ας αποβλέψη μετ’εμπιστοσύνης προς τους εκ Ρωσσίας δ/λους και το έργον αυτών παραδίδουσα εις αυτούς τα τέκνα της, ούσα βεβαία, ότι ούτοι κατόπιν της μετεκπαιδεύσεώς των, ποσώς δεν υστερούν των εδώ συναδέλφων των.

Έτσι έχουν τα πτράγματα και όχι όπως τα παρουσιάζει ο κ. Κάρβανος, εις τον οποίον δεν έχω, παρά να συστήσω, όπως παύση εις τοπ εξής να ασχολείται με ζητήματα τα οποία αγνοεί καθ΄ολοκληρίαν.

Θεσσαλονίκη 26/6/1926

ΝΙΚΟΛ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Μετεκπαιδευόμενος εις το Μον. Διδασκ. Των εκ Ρωσίας διδ/λων Θ/κης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου