1913-1914 ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Kafkasios Pontokomitis

Τέλη Ιουλίου 1913 ανακοινώνεται άφιξη Καυκασίων στη Θεσσαλονίκη.

«Περί τους 80 Έλληνες εκ του Καυκάσου αφίκοντο εις την πόλιν μας όπως εγκατασταθώσιν εις τοποθεσίαν τινά των περιχώρων. Επί του παρόντος μένουσιν εις το τέμενος «Σαατλή Τζαμί». Το Τμήμα της κοινωνικής πρόνοιας του γραφείου της Εργασίας μεριμνά δια την συντήρησίν των. Γνωρίζουσι τελείως την ελληνικήν και είναι πάντες εύρωστοι». εφ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 30/7/1913, σελ.2

Στις 1/8/1913 η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, σημειώνει:

«Η Ελληνική κυβέρνησις ασχολείται εις την εγκατάστασιν εκατοντάδων τινων ελληνικών οικογενειών του καυκάσου αι οποίαι επιθυμούν να κατοικήσουν εν τη νέα Ελλάδι. Η κυβέρνησις λίαν προσεχώς θα κτίση εις το χωρίον Δεμίνγγλαβο κατοικίας δια τας ελληνικάς οικογενείας αι οποίαι ευρίσκονται ήδη εν τη πόλη μας». εφ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 1/8/1913, σελ.2

Καυκάσιοι ξανα…φτάνουν και στον Πειραιά…

«ΚΑΡΑΒΑΝΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ

Υπερπεντήκοντα γεωργικαί οικογένειαι ομογενών Καυκασίων ήλθον πάλιν χθες εις τον Πειραιά, μέσον Κων/πόλεως, αι οποιαι έφυγον εκ του αξένου εδάφους του Καυκάσου, όπως εγκατασταθούν οριστικώς εις τας νέας Μακεδονικάς χώρας.

Οι γεωργοί πρόσφυγες ετοποθετήθησαν προσωρινώς εις τρία Δημοτικά σχολεία του Πειραιώς μέχρι ου, φροντίδι του Λιμεναρχείου, αποσταλώσιν εις Θεσσαλονίκην». εφ. ΕΜΠΡΟΣ, 3/11/1913, σελ.3

Οι αφίξεις συνεχίζονται τον Δεκέμβριο του 1913 και τον Ιανουάριο του 1914

«ΚΑΥΚΑΣΙΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Πολυπληθή καραβάνια ομογενών Καυκασίων ήλθον πάλιν χθες εις τον Πειραιά, μέσον Κων/πόλεως , δια του Ρουμανικού ατμοπλοίου «Γαλάζιον» όπως εγκατασταθούν εις τας νέας Ελληνικάς χώρας». εφ. ΕΜΠΡΟΣ, 12/12/1913, σελ.

«ΚΑΥΚΑΣΙΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Δια του ιταλικού της γραμμής «Τορίνο» αφίκοντο εις τον Πειραιά νέα καραβάνια προσφύγων υπερεκατό Καυκασίων ομογενών οίτινες έρχονται μέσω Κωνσταντινουπόλεως όπως εγκατασταθούν εις τας ελληνομακεδονικάς γαίας».

εφ. ΕΜΠΡΟΣ, 9/1/1914, σελ.4

«ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Δια του Ρουμανικού φορτηγού ατμοπλοίου «Σουλινάς» ήλθον χθες εις τον Πειραιά, μέσον Κων/πόλεως, 67 άλλαι οικογένειαι ομογενών Καυκασίων προσφύγων προς εγκατάστασιν εις τας νέας Ελληνομακεδονικάς χώρας». εφ. ΕΜΠΡΟΣ, 21/1/1914, σελ.3

«ΚΑΥΚΑΣΙΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Δια του Ρουμανικού ατμοπλοίου «Αυτοκράτωρ Τραϊανός» ήλθον χθες πάλιν εις τον πειραιά υπερεκατόν Καυκάσιοι ομογενείς, όπως εγκατασταθώσιν εις τας Ελληνομακεδονικάς γαίας».

εφ. ΕΜΠΡΟΣ, 26/1/1914, σελ.3Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου