ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1922

Για την «υπεράσπισιν απάντων των ευρισκομένων και μελλόντων ν’ αφιχθώσιν Καυκασίων εποίκων» οι Καυκάσιοι του Μικρού Καρά-Μπουρνού θα εκλέξουν, στις 30 Οκτωβρίου 1922, μετά από συνέλευση, δωδεκαμελή Κεντρική Επιτροπή αντιπροσώπων τους, και θα ορίσουν πλειάδα καθηκόντων , για τα οποία θα ενεργήσει η Επιτροπή προς διασφάλιση των συμφερόντων τους.

Πρακτικόν Συνελεύσεως[1]

Συνελθέντες εις πρώτην και δευτέραν Συνέλευσιν άπαντες οι εν Καλαμαριά του Καρά Μπουρνού ευρισκόμενοι Καυκάσιοι, απεφασίσαμεν την εκλογήν Κεντρικής 12μελούς Επιτροπής, η οποία υποχρεούται να αναλάβει την υπεράσπισιν απάντων των ευρισκομένων και μελλόντων ν’ αφιχθώσιν Καυκασίων εποίκων και γενομένων εκλογών, εξελέγησαν δια παμψηφίας οι Κοι Κοι

Φίλιππος Γιαννάς ως Πρόεδρος ( Εμποροκτηματίας)

Βαρύτιμος Τερζόπουλος ως αντιπρόεδρος (Καπνέμπορας)

Χρήστος Γιαννακίδης ως Γραμματεύς (Έμπορος)

Στέφανος Κατηκαρίδης ως Ταμίας (Ιερεύς)

Χριστόφορος Τσέρτικ ως Μέλος (πρώην Αξιωματικός)

Ιωάννης Μυστακίδης ως Μέλος (Διδάσκαλος)

Βασίλειος Ξενιτίδης ως Μέλος (Διδάσκαλος)

Ανδρέας Σουμελίδης ως Μέλος (Διδάσκαλος)

Βασίλειος Τσεμιρτζίδης ως Μέλος (Διδάσκαλος)

Χρίστος Αδαμίδης ως Μέλος (πρώην Αξιωματικός)

Ηλίας Ηλιάδης ως Μέλος (πρώην Αξιωματικός)

Κωνσταντίνος Γαβριηλίδης ως Μέλος (Διδάσκαλος)

Σάββας Πατλίδης ως Μέλος ( Έμπορος)

οίτινες θα εξασκώσι τα εξής καθήκοντα:

1. Να επιβλέπωσιν την καλήν και ακριβή ποσότητα των παραχωρουμένων παρά της Ελληνικής Κυβερνήσεως, τροφίμων, ειδών και καυσίμου ύλης εις τους Καυκασίους.

2. Να προσπαθήσωσιν την διευκόλυνσιν του πληθυσμού εις τους διαφόρους θαλάμους και μετέπειτα εις τας εξοχικάς κατοικίας των.

3. Να επιβλέπωσιν την διατήρησιν των εν τοις Νοσοκομείοις ευρισκομένων ασθενών.

4. Να επιβλέπωσιν την νεκρώσιμον ακολουθίαν και τον θρησκευτικόν και ασφαλή ενταφιασμό των.

5. Να αναλάβωσι την εκπαίδευσιν των τέκνων, την περίθαλψιν των ορφανών και την ίδρυσιν μιας μονίμου Εκκλησίας. Τους πόρους δε θα εξοικονομεί από μέλλουσας θεατρικάς παραστάσεις και λοιπούς εράνους.

6. Να καλώσι τον Λαόν κατά μήνα και να λογοδοτώσι τα διάφορα έργα τους.

7. Η Κεντρική αυτή Επιτροπή δύναται να παρίσταται ως αντιπροσωπεύουσα την ολομέλειαν των Καυκασίων, εις τας πολιτικάς, στρατιωτικάς, διοικητικάς και θρησκευτικάς αρχάς, είτε δια του Προέδρου αυτής, είτε δι’ οιουδήποτε μέλους της.

8. Υποχρεούται δε να συνεννοηθεί μετά του Διευθυντού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, ίνα εγκατεστημένων των Καυκασίων εποίκων, δίνωσι Συνεταιρισμοί Γεωργικοί και χορηγήσει εις αυτούς δάνεια γεωργικά, συμφώνως των καταστατικών Συνεταιρισμών της Παλαιάς Ελλάδος ή του τελευταίου Β. Διατάγματος.

9. Η Επιτροπή φροντίζει δι’ εργασίαν εν τη πόλει δια τους τεχνίτας Καυκασίους.

10.Υποχρεούται επίσης να φροντίζει όσο το γρηγορότερον να πολιτογράψει τους Καυκασίους Έλληνας Πολίτας ίνα έχωσιν πολιτικά δικαιώματα, ως έχωσι και οι Έλληνες της Παλαιάς και της Νέας Ελλάδος.

11.Επίσης να ενεργήσει δια την τάξιν και ακριβή εκτέλεσιν των καθηκόντων των εν ενταύθα, Βατούμ και άλλων λιμένων της Ρωσίας, ευρισκομένων υπαλλήλων της Ελληνικής Κυβερνήσεως, ως δια τους συνοδούς εν τω ατμοπλοίω ερχομένων ενταύθα.

12.Η Επιτροπή υποχρεούται να φροντίζει να αφιχθώσι τα εν τη Ρωσία ευρισκόμενα κτήνη των Καυκασίων, ίνα απαλλαγεί η κυβέρνησις εκ της αγοράς νέων τοιούτων, αφού υπάρχουσιν εκεί πολλαί χιλιάδες.

Και αυστηρώς να επιβλέπει τα συμφέροντα της Ελληνικής Κυβερνήσεως , ίνα μη σπαταλάται αδίκως το δημόσιο χρήμα.

Έπονται χιλιάδες υπογραφαί.

Εν Καλαμαριά του Μικρού Καρά-Μπουρνού

Τη 30η Οκτωβρίου 1922

Ο Πρόεδρος

Φίλιππος Α. Γιαννάς

Ο Γραμματέας

Χ. Γιαννακίδης

Τα μέλη

Σάββας Πατλίδης

Στέφανος Κατηκαρίδης

Χρίστος Αδαμίδης

Βασίλης Δεμουρτζίδης

Βαρύτιμος Τερζόπουλος

Β. Ξενιτίδης

Ηλίας Ηλιάδης

Τσέρτικ

Ι. Μυστακίδης

Α. Σουμελίδης[1] Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, παρατίθεται σε: ΚΑΖΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,Η "ΕΞΟΔΟΣ" ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΡΣ Της ΑΡΜΕΝΙΑΣ (1919 -21), ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1996, σελ.88

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου