Ανδρέας Αθανασιάδης, Καυκάσιοι πρόσφυγες και Αριστερά στην ελληνική Μακεδονία. […]


 πλήρης τίτλος:

 

  Ανδρέας Απ. Αθανασιάδης, Καυκάσιοι πρόσφυγες και Αριστερά στην ελληνική Μακεδονία. Από την εγκατάσταση έως τα πρώτα μετεμφυλιακά χρόνια, Λ.Ι. Αριστείδου, Ποντοκώμη 2020 (ISBN 978-618-82681-9-7)

 

     ***

     

Βλ. τη μελέτη (κατέβασε τη μελέτη –Download PDF) από εδώ

Candan Badem, Çarlık Yönetiminde Kars, Ardahan, Artvin


πλήρης τίτλος:

Candan Badem, Çarlık Yönetiminde Kars, Ardahan, Artvin, Aras Yayınlar 2018

===


Halk arasında 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Çarlık Rusyası, bugünkü Kars, Ardahan ve Artvin illeri ile Erzurumun bir kısmını topraklarına katmış, bu bölgeleri Kars ve Batum oblastları olarak yönetmeye başlamıştı. İki imparatorluğun sınırında süren savaşlar, nüfus hareketleri, göçler ve devrimlerle çizilen bölgenin tarihinde Rus yönetiminin hüküm sürdüğü 1878-1918 arasındaki bu kırk yıl, Türkçe kaynaklarda yeterince incelenmiş değil, yapılan çalışmalar ise bilimsel tarafsızlıktan hayli uzak. Candan Badem’in Rusya, Gürcistan ve Ermenistan’daki arşivler ile Osmanlı arşivlerine dayanan bu çalışması, bölgede yaşanan ekonomik, idari, siyasal ve kültürel değişimleri ilk kez bu kadar derinlemesine ele alıyor. Badem, bölge tarihiyle ilgili olarak bugüne kadar milliyetçi tarihyazımları tarafından üretilen bilgileri tersyüz ederken, yörenin iç dinamiklerini, Çarlık Rusya’nın genel politikalarını ve buna dair tepkileri, etnik, dinsel ve sınıfsal ilişke ve çatışmaları tüm canlılığıyla betimlerken ortaya heyecanla okunan bir tarih metni çıkarıyor.

===

Candan Badem
Kars, Ardahan, Hanak, Vardosan köyü 1970 yılı doğumlu, Börk köyü nüfusuna kayıtlı. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu (1992). 1995-2000 yılları arasında Kazakistan’da çeşitli şirketlerde çalıştı. Birmingham Üniversitesi Rusya ve Doğu Avrupa Çalışmaları Merkezi’nde yüksek lisans yaptı (2001). Doktorasını Sabancı Üniversitesi tarih doktora programında tamamladı (2007). Türk-Ermeni Sorunu Bibliyografyası kitabı Aras Yayıncılık tarafından yayımlandı (2007). Ermenistan Ulusal Arşivi’ne Türkiye’den gidip araştırma yapan ilk Türk akademik tarihçi oldu (2009). Doktora tezi İngilizce (The Ottoman Crimean War (1853-1856), Brill, 2010) ve Türkçe yayımlandı (Kırım Savaşı ve Osmanlılar, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2017). Eylül 2014’te doçent unvanını kazandı. SSCB tarihi ve Rusya üzerine çeşitli yazıları yayımlandı. Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesiyken, 1 Eylül 2016 tarih ve 672 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edildi. Çok iyi düzeyde Osmanlıca, Rusça ve İngilizce, orta düzeyde Ermenice, Almanca, Zazaca ve Kurmanci biliyor. Evli ve bir çocuk babas
===

Η ελληνική εκκλησία του Καρς και ελληνίδες μαθήτριες στο ρωσικό Γυμνάσιο-Λύκειο του Καρς

Οι φώτο από:
Candan Badem, Çarlık Rusyası Yönetiminde Kars Vilayeti, Birzamanlar Yayincilik, Istanbul  2010, σ. 478, 479

Λάλογλη, Καρς 2010
«Η Λάλογλη, το χωριό της γιαγιάς μου Σοφίας Τσελάντ', φωτογραφημένη 
από το σημείο που βρισκόταν η εκκλησία της Παναγίας. 17/8/2010»

                                      Φωτογραφία: Κατερίνα Γαβαλά, εγγονή της Σοφίας Τσελάντ΄.